CAIT­LYN JEN­NER ÄR PÅ MANS­JAKT!

DAGS FÖR DJUP­DYK­NING I KÄR­LEKS­DJUNG­ELN

Veckans NU! - - EX­TRA! - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Nu är sing­el­da­gar­na av­kla­ra­de, tyc­ker Cait­lyn Jen­ner. En­ligt käl­lor har hon sik­tet in­ställt på fle­ra snyg­ga kän­dis­män – frå­gan är vem hon kom­mer att väl­ja!

När Cait­lyn Jen­ner, 66, kom ut som kvin­na i som­ras var det många som bör­ja­de spe­ku­le­ra i vem hen­nes näs­ta part­ner skul­le bli. Cait­lyn, som ti­di­ga­re het­te Bru­ce, har tre ex­fru­ar. En av dem är Kris Jen­ner, som är mam­ma till kän­dis­sys­ko­nen i fa­mil­jen Kar­dashi­an. För­ut har Cait­lyn in­te ut­ta­lat sig om vem som skul­le kun­na va­ra ett fram­ti­da kär­leks­in­tres­se, men nu har hon av­slö­jat att det är en man hon vill ha!

– Jag ser in­te att jag skul­le kun­na dej­ta kvin­nor i fram­ti­den. Jag har re­dan gjort det där – jag har ju tre ex­fru­ar, sä­ger stjär­nan i trai­lern för sä­song två av tv- se­ri­en ” I am Cait”

GIL­LAR YNG­RE

Så vem kom­mer att bli den lyck­li­ge? En­ligt upp­gift är Cait­lyn ex­tremt krä­sen och vill att allt ska va­ra rätt.

– Cait har höga krav. Hon vill ha en man som är i myc­ket bra form, hon upp­skat­tar en snygg gym­kropp, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

Bland an­nat sägs Cait­lyn ha kol­lat in nät­dej­tingsidor för trans­per­so­ner men in­te vå­gat ska­pa en pro­fil än.

– Hon är in­tres­se­rad av yng­re män, och är väl­digt ny­fi­ken, sä­ger käl­lan.

Cait har ock­så skri­vit en lis­ta på kän­da män som hon gär­na skul­le vil­ja dej­ta. Bland dem finns skå­dishun­kar­na Pa­trick Demp­sey och Jon Hamm.

Lyc­ka till med din man­hunt, Cait!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "CAIT HAR HÖGA KRAV" Cait­lyn Jen­ner är re­do att ta ste­get in i ett för­hål­lan­de. En­ligt upp­gift är det en rik­tig kar­la­karl hon sö­ker. ” Hon vill ha en man som är i myc­ket bra form”, av­slö­jar en käl­la.

Så­här såg Cait­lyn ut för­ut, då het­te hon Bru­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.