HOL­LY MADISONS BA­BYLYC­KA

PLAY­BOY- MO­DEL­LEN BLIR MAM­MA IGEN

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Snart blir det liv i luc­kan hem­ma hos Hol­ly Ma­di­son som vän­tar tillök­ning. Stjär­nan oro­ar sig in­te för att krop­pen för­änd­ras un­der gra­vi­di­te­ten och har en minst sagt choc­ke­ran­de lösning på hur hon ska bli av med vik­ten ef­teråt.

Rain­bow Aurora ska bli sto­ra­sys­ter! Den tvåå­ri­ga flic­kans mam­ma Hol­ly Ma­di­son, 36, är näm­li­gen gra­vid. – Jag är så ex­al­te­rad, sä­ger stjär­nan i tid­ning­en Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Den här gång­en vet jag li­te mer om vad jag kan för­vän­ta mig vil­ket gör det he­la än­nu ro­li­ga­re.

"DET ÄR EN POJKE"

Hol­ly och hen­nes ma­ke tilli­ka af­färs­man­nen Pasqua­le Ro­tel­la, 41, vet in­te om det är en pojke el­ler flic­ka som väx­er i ma­gen på den fö­re det­ta Play­boy- mo­del­len.

– Jag har en käns­la av att det är en pojke. Vi får se hur synsk jag är, sä­ger Hol­ly.

Rain­bow Aurora hop­pas dock att hen­nes mam­ma har fel.

– Hon vill att det ska bli en flic­ka. Jag tror att hon kom­mer att bli en bra sto­ra­sys­ter. Hon är väl­digt om­hän­der­ta­gan­de. Hon älskar att le­ka med si­na doc­kor och ta hand om djur, be­rät­tar stjär­nan.

ING­EN PRESS

Hit­tills har gra­vi­di­te­ten gått bra och till skill­nad från många and­ra stjär­nor är Hol­ly in­te oro­lig över att krop­pen för­änd­ras un­der gra­vi­di­te­ten.

– Jag gick upp häl­so­samt myc­ket för­ra gång­en och jag blev en­kelt av med vik­ten ef­teråt. Jag läg­ger ing­en press på mig själv. I värs­ta fall får jag väl fett­su­ga mig, sä­ger Hol­ly.

Åh, Hol­ly­wood…

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "JAG ÄR SÅ EX­AL­TE­RAD"

Hol­ly Ma­di­son och ma­ken Pasqua­le Ro­tel­la ska bli två­barns­för­äld­rar! "Jag har en käns­la av att det blir en pojke", sä­ger mo­del­len.

Se­dan ti­di­ga­re har pa­ret dot­tern Rain­bow Aurora. "Jag tror att hon kom­mer att bli en bra sto­ra­sys­ter", sä­ger stjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.