DET ÄR SLUT!

DA­VID OCH VICTORIA GÅR SKIL­DA VÄGAR

Veckans NU! - - NEWS - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Än­da se­dan av­slö­jan­det om att Da­vid Beck­ham, 40, va­rit otro­gen mot hust­run Victoria, 41, med sin as­si­stent Rebecca Loos 2004 har äk­ten­ska­pet ryk­tats va­ra ska­kigt. Ef­ter Rebecca har fle­ra kvin­nor trätt fram och häv­dat att de har haft sex med Da­vid. Trots skan­da­ler­na har Victoria stått sta­digt vid fotbollsstjärnans si­da, men bakom stäng­da dör­rar ska hon ha straf­fat ho­nom ge­nom att läg­ga lock på ro­man­ti­ken mel­lan dem.

– Nu ver­kar de dock ha trött­nat på varand­ra helt, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en OK! och fort­sät­ter:

– Han kom­mer med iro­nis­ka pi­kar om de­ras obe­fint­li­ga sex­liv, och hon sä­ger att han är vär­de­lös och lat.

Ef­ter 16 år till­sam­mans har Da­vid och Victoria Beck­ham en­ligt upp­gift gett upp al­la för­sök att få sitt äk­ten­skap att fun­ge­ra. Se­dan två må­na­der tillbaka har de se­pa­re­rat i hem­lig­het.

TYD­LI­GA TEC­KEN

Skils­mäs­san ska ha va­rit på gång länge och den som följt stjärn­pa­ret har kun­nat se tyd­li­ga tec­ken på att allt in­te stått rätt till. Bland an­nat har Victoria bör­jat las­ra bort ta­tu­e­ring­ar som för­knip­pats med Da­vid, som ex­em­pel­vis hans ini­ti­a­ler på hand­le­den. Dess­utom var det väl­digt länge se­dan pa­ret fo­to­gra­fe­ra­des till­sam­mans på rö­da mat­tan. En­ligt upp­gift har Da­vid och Victoria ing­en bråds­ka att läm­na in någ­ra skils­mäs­so­pap­per, men i prak­ti­ken ska de dock ha va­rit åt­skil­da se­dan två må­na­der tillbaka. Victoria job­bar hårt med sitt kläd­mär­ke och har ny­li­gen öpp­nat en flagg­skepps­bu­tik i Lon­don. Da­vid till­bring­ar myc­ket tid i Mi­a­mi dit han sägs va­ra på gång att flyt­ta för att star­ta sitt eget fot­bollslag.

– Ef­ter att un­der fle­ra år ha för­sökt lap­pa ihop sitt äk­ten­skap ver­kar de nu fun­de­ra ut hur de ska gö­ra slut of­fent­ligt, sä­ger käl­lan.

JOB­BIG SKILS­MÄS­SA

Det kan kom­ma att bli en väl­digt job­big skils­mäs­sa då Da­vid och Victoria in­te har skri­vit nå­got äk­ten­skaps­för­ord.

– Det sista de vill gö­ra är att ska­da sitt im­pe­ri­um, sä­ger käl­lan och re­fe­re­rar till Da­vid och Victo­ri­as enor­ma för­mö­gen­het.

Stjär­nor­na har dess­utom fy­ra barn till­sam­mans, vil­ket in­te gör sa­ken lät­ta­re.

"HAN ÄR VÄR­DE­LÖS OCH LAT" Da­vid och Victoria Beck­hams äk­ten­skap har länge ryk­tats hänga i en skör tråd. En­ligt nya upp­gif­ter har pa­ret nu se­pa­re­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.