VÄN­TA NU, EN TILL KAR­DASHI­AN?! HEM­LI­GA FA­MIL­JE­MED­LEM­MEN TA­LAR UT

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Just när vi trod­de att de in­te kun­de ta mer plats vi­sar det sig att Kar­dashi­an- kla­nen är än­nu stör­re än vi ve­tat om. Syst­rar­na har näm­li­gen vux­it upp till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re en mörk skön­het: en hit­tills okänd 18- åring.

Namn: Na­ta­lie Zet­tel Ål­der: 18 år Bor: I San Di­e­go med sin

mam­ma Ci­vil­stånd: Pojk­vän Gör: Går i sko­lan ak­tu­ell: Yngst av tje­jer­na

i Kar­dashi­an- kla­nen

Kim, Kourt­ney, Khloé, Ken­dall och Kylie – de fles­ta har nog mer el­ler mind­re koll på syst­rar­na Kar­dashi­an vid det här la­get. Men nu vi­sar det sig att tje­jer­na har yt­ter­li­ga­re en ” sys­ter”, näm­li­gen 18- åri­ga Na­ta­lie Zet­tel. Hon är egent­li­gen sys­ter­dot­ter till Kris Jen­ner, 60 – det vill sä­ga ku­sin till Kim och gäng­et – men en­ligt upp­gift väx­te hon upp till­sam­mans med Kylie och Ken­dall.

– Jag har känt al­li­hop se­dan jag var en be­bis. De är min fa­milj. All­ra när­mast står jag Kylie och Ken­dall ef­tersom vi är så nä­ra i ål­der, av­slö­jar Na­ta­lie i NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– För mig är det in­te kons­tigt att hö­ra till en stor, världs­känd fa­milj. Jag kän­de dem in­nan de slog ige­nom. För mig är de inga stjär­nor ut­an ba­ra fa­mil­je­med­lem­mar.

KAN DY­KA UPP I SHO­WEN

Na­ta­li­es mam­ma är Ka­ren Houghton, 56, som allt­så är sys­ter till Kris. För någ­ra år se­dan ham­na­de kvin­nor­na dock i kon­flikt med varand­ra ef­ter att Ka­ren kal­lat Kris ” makt­ga­len wor­ka­ho­lic” i tid­ning­en In Touch och sam­ti­digt av­slö­jat att re­a­li­ty­pro­fi­len låg i skils­mäs­sa med sin då­va­ran­de ma­ke Bru­ce Jen­ner ( idag Cait­lyn).

– Jag träf­far in­te min fa­milj li­ka of­ta se­dan dess, men vi fi­rar al­la hög­ti­der till­sam­mans. Och jag står fort­fa­ran­de väl­digt nä­ra Kylie och Ken­dall, sä­ger Na­ta­lie.

En­ligt upp­gift kan Na­ta­lie kom­ma att dy­ka upp i re­a­li­tysho­wen ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” i fram­ti­den.

– Jag skul­le in­te ha nå­got emot att va­ra med i pro­gram­met, sä­ger hon.

Kän­ner du igen den här tje­jen? In­te? Det är in­te så kons­tigt, ef­tersom Na­ta­lie Zet­tel har hål­lit en låg profil – tills nu. Den 18- åri­ga skön­he­ten, som har växt upp i fa­mil­jen Kar­dashi­an, har änt­li­gen ta­git kli­vet ut i ramp­lju­set. "JAG STÅR NÄ­RA KYLIE OCH KEN­DALL"

Även Khloé, 31, och Kim, 35, upp­ges ha en nä­ra re­la­tion till ton­å­ring­en, som allt­så är de­ras mam­ma Kris Jen­ners sys­ter­dot­ter.

Na­ta­lie är ku­sin till syst­rar­na Kar­dashi­an, men står en­ligt upp­gift Ken­dall, 20, och Kylie, 18, så nä­ra att de ser hen­ne som en sys­ter. ” De är min fa­milj”, sä­ger Na­ta­lie om Kar­dashi­an- kla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.