"DU MÅS­TE SLU­TA KON­TROL­LE­RA MIG!"

KA­TE MOSS TILL UNGE ÄLS­KA­REN:

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA Bånge FOTO: ibl- AOP

Man sak­nar in­te kon för­rän bå­set är tomt. I det här fal­let he­ter kos­san Jamie Hin­ce, och den som sak­nar ho­nom är ex­frun Ka­te Moss. Mo­del­lens nya pojk­vän Nikolai von Bis­marck upp­ges näm­li­gen gå hen­ne or­dent­ligt på ner­ver­na.

Det har gått ett halv­år se­dan Ka­te Moss, 42, gjor­de slut med ma­ken Jamie Hin­ce, 47, och lät so­ci­e­tets­kil­len Nikolai von Bis­marck, 28, flyt­ta in i käl­la­ren. Se­dan dess har hon dej­tat den unge gre­ven, men nu har det vi­sat sig att grä­set in­te är grö­na­re på and­ra si­dan.

– När Ka­te träf­fa­de Nikolai förs­ta gång­en såg hon ho­nom som ett per­fekt tids­för­driv. Han fick hen­ne att tän­ka på an­nat än skils­mäs­san, sä­ger en käl­la i tid­ning­en He­at..

ÅNG­RAR RE­LA­TIO­NEN

Men allt ef­tersom ti­den gått har re­la­tio­nen med den unge gre­ven bli­vit mer se­ri­ös – och nu upp­ges Ka­te ång­ra att hon nå­gon­sin gav sig in i den.

– Nu när den ny­för­äls­ka­de fa­sen är över har hon in­sett hur oli­ka de är. Nikolai är krä­van­de och upp­märk­sam­hets­törs­tan­de. Han kon­trol­le­rar hen­ne och lå­ter hen­ne ald­rig va­ra ifred, sä­ger käl­lan.

Det he­la ska ha gått så långt att Ka­te till och med bör­jat läng­ta tillbaka till ex­ma­ken Jamie, som i sin tur le­ver sing­el­li­vets gla­da da­gar med vil­da kän­dis­fes­ter och vack­ra kvin­nor.

– Jamie har gått vi­da­re, men hon tyc­ker att han är het. Hon ång­rar att hon lät ho­nom gå, sä­ger käl­lan.

NIKOLAI ÄR OMO­GEN

Ka­tes främs­ta pro­blem med Nikolai upp­ges va­ra att han är så omo­gen.

– Han kan in­te ens ko­ka te själv. Hon kän­ner att hon har mer ge­men­samt med hans mam­ma, sä­ger käl­lan.

Det kanske su­per­mo­del­len skul­le ha tänkt på in­nan hon smugg­la­de in en 14 år yng­re gre­ve i käl­la­ren?

"HON SAK­NAR SIN EX­MA­KE" Ett halv­år ef­ter skils­mäs­san från Jamie Hin­ce har Ka­te Moss nu fått nog av sin nye unge äls­ka­re och krä­ver att han ska ge hen­ne mer spa­ce.

Men nu ver­kar det som att Ka­te sak­nar sitt ex. Grä­set är kanske in­te all­tid grö­na­re på and­ra si­dan?

Pa­ret har dej­tat i näs­tan ett halv­år. De träf­fa­des när Ka­tes re­la­tion med ex­ma­ken Jamie Hin­ce tog slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.