EF­TER MI­LEY & LI­AMS CHOCKÅTERFÖRENING NU BLIR DET BARN!

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Här går det un­dan i sväng­ar­na. Mi­ley Cyrus har in­te ba­ra satt på sig sin gam­la för­lov­nings­ring igen – hon och ” The Hung­er ga­mes”- hunken Li­am Hemsworth ska bil­da fa­milj!

Det ver­kar som om Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, är väl­digt se­ri­ö­sa med sitt för­hål­lan­de den här gång­en. Som Veckans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat sägs ex­pa­ret ha åter­upp­ta­git sin för­lov­ning. Nu hop­pas de att stor­ken ska kom­ma! – Mi­ley och Li­am är in­te ba­ra ihop igen, de pla­ne­rar se­ri­öst att gif­ta sig och bil­da fa­milj, sä­ger en in­si­der en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Mi­ley vill för­sö­ka bli gra­vid så fort de har gift sig, om in­te ti­di­ga­re.

Sång­ers­kan sägs pla­ne­ra att slu­ta ta si­na p- pil­ler in­om kort.

VILL IN­TE SLÖ­SA TID

En­ligt in­si­dern läng­tar Li­am ef­ter att bli pap­pa.

– Att få ett barn skul­le gö­ra ho­nom rik­tigt lyck­lig, sä­ger in­si­dern. Pa­ret – som åter­före­na­des runt ny­år ef­ter drygt två år ifrån varand­ra – ver­kar in­te vil­ja spil­la nå­gon tid på att dej­ta varand­ra in­nan de skaf­far fa­milj.

– De sa att de skul­le gå lång­samt fram­åt, men sa­ker och ting går väl­digt fort, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– De bor ihop och Mi­ley har be­bi­sar på hjär­nan. Hon vill ha he­la pa­ke­tet, bröl­lop och barn.

"MI­LEY HAR

BE­BI­SAR PÅ HJÄR­NAN" Be­bis­skrik är ljuv mu­sik för sång­ers­kan Mi­ley Cyrus och Li­am Hemswort­hs öron. I al­la fall kan man tro det ef­tersom de nu sägs vil­ja skaf­fa barn så fort som möj­ligt.

Pa­ret åter­före­na­des en­ligt upp­gift runt ny­år och Mi­ley vi­sa­de upp på Instagram att hon har satt på sig förlovningsringen igen.

” De sa att de skul­le gå lång­samt fram­åt, men sa­ker och ting går väl­digt fort”, sä­ger en käl­la om stjär­nor­nas åter­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.