"JAG VILL HA DET DY­RAS­TE BRÖL­LO­PET NÅ­GON­SIN!"

MA­RI­AH CA­REYS FAN­TA­SI BLIR VERK­LIG­HET

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan be­kräf­ta­de sång­di­van Ma­ri­ah Ca­rey, 46, att hon och af­färs­man­nen Ja­mes Pac­ker, 47, är förlovade. Ma­ri­ah gjor­de det som kän­di­sar gör när det kom­mer till att be­rät­ta att ett bröl­lop är på g: hon såg till att ” rå­ka” fo­tas med sin di­a­mant- för­lov­nings­ring, som en­ligt Ca­rey själv är ” så tung att hon knappt kan lyf­ta ar­men”. Nu sägs Ma­ri­ah ha bör­jat pla­ne­ra hur ce­re­mo­nin ska gå till. Och själv­klart är det ing­et blyg­samt bröl­lop hon dröm­mer om.

– Hon vill ha det störs­ta och dy­ras­te bröl­lo­pet nå­gon­sin, sä­ger en käl­la i tid­ning­en He­at.

EN TO­A­LETT AV GULD

Ja­mes har en­ligt upp­gift sagt att Ma­ri­ah in­te be­hö­ver tän­ka på peng­ar ut­an får ha en hur stor bud­get som helst. Bland an­nat har sång­ers­kan re­dan spen­de­rat tio mil­jo­ner på di­a­mant­be­ströd­da sa­ve the da­te- kort, och lå­tit med­de­la att hon vill ha en tre da­gar lång ce­re­mo­ni. Det sägs att det förs­ta bröl­lo­pet ska hål­las i Ja­mes hem­land Austra­li­en.

– De kom­mer att fly­ga dit al­la i pri­vat­plan, och stänga av strän­der i när­he­ten för dem, sä­ger käl­lan.

Den and­ra da­gen ska gäs­ter­na fly­gas till Dis­ney­land i Ka­li­for­ni­en där det åter­i­gen kom­mer bli bröl­lop.

– Da­gen ska över­ses av Mimmi och Mus­se Pigg. Ma­ri­ah och Ja­mes ska bo i Törn­ro­sas slott, av­slö­jar in­si­dern.

Käl­lan be­rät­tar ock­så att di­van ska åka i en vagn gjord i vit cho­klad, och i slot­tet ska även en to­a­lett i rik­tigt guld fin­nas.

NÄS­TA STOPP LAS VE­GAS

Tar det nå­gon­sin slut? In­te än. Tred­je da­gen kom­mer al­la att fly­gas till Las Ve­gas där temat kom­mer att va­ra Egyp­ten. Käl­lan be­rät­tar att gäs­ter­na ska få klä­der från Cle­o­pat­ras tid och att sto­ra ar­tis­ter som Beyon­cé, Mi­chael Bub­lé, Ka­nye West och Elton John ska upp­trä­da om Ma­ri­ah får som hon vill.

– Gäs­ter­na kom­mer att bli tår­ög­da för att bröl­lo­pet är så over the top.

Minst sagt!

När man har fått fria hän­der och en bud­get ut­an tak är det lätt att svä­va iväg. Det är vad som har hänt med Ma­ri­ah Ca­rey som är i full färd med att pla­ne­ra sitt bröl­lop med mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker. Veckans NU! har al­la de­tal­jer.

"HON VILL HA EN TRE DA­GAR LÅNG CE­RE­MO­NI" Håll i er, för det här kom­mer bli ett bröl­lop att min­nas! Ma­ri­ah Ca­rey har bör­jat pla­ne­ra sin sto­ra dag till­sam­mans med fäst­man­nen Ja­mes Pac­ker.

Det var i ja­nu­a­ri som Ja­mes fri­a­de till sång­di­van ef­ter åt­ta må­na­ders dej­tan­de.

Ring­en, som Ma­ri­ah be­skri­ver som ” en re­jäl bit sten”, är värd cir­ka 70 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.