ROB KAR­DASHI­AN SAM­BO MED KY­LI­ES VÄRS­TA FI­EN­DE

FA­MIL­JEN RA­SAN­DE EF­TER SVEKET

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Rob Kar­dashi­an har va­rit nå­got av en dol­dis i jäm­fö­rel­se med si­na kän­da syst­rar, men in­te läng­re. Nu står re­a­li­ty­pro­fi­len näm­li­gen i cent­rum ef­ter att ha in­lett en opas­san­de ro­mans.

Det på­går ett smär­re krig i Hol­ly­woods mest om­ta­la­de fa­milj. Kar­dashi­ankla­nen har näm­li­gen fått en re­jäl spric­ka i och med att Rob Kar­dashi­an, 28, har bör­jat dej­ta 18- åri­ga lil­la­syr­ran Kylie Jen­ners är­ke­fi­en­de Blac Chy­na, 27. Men vi tar det från bör­jan.

SPRED SMS

Kylie har va­rit till­sam­mans med rap­pa­ren Ty­ga, 26, se­dan för­ra året. Ty­ga var ti­di­ga­re ihop med mo­del­len Blac Chy­na och till­sam­mans med hen­ne har han so­nen King Cai­ro, 3. När Ty­ga bör­ja­de dej­ta Kylie ba­ra en må­nad ef­ter att ha gjort slut med ex­flick­vän­nen upp­stod ome­del­bart en kon­flikt mel­lan tje­jer­na. Bland an­nat pub­li­ce­ra­de Blac Chy­na sms på so­ci­a­la me­di­er som hon påstod att Ty­ga skri­vit till hen­ne, där rap­pa­ren bönade och bad om att få hen­ne tillbaka.

– Kylie blev ra­san­de och Ty­ga och hon gjor­de slut ett tag, skri­ver saj­ten Hol­ly­wood Gos­sip.

"EN GAM­MAL STRIP­PA"

Kon­flik­ten har es­ka­le­rat se­dan dess och Kylie har bland an­nat kal­lat Blac Chy­na för en ” gam­mal strip­pa” me­dan Blac Chy­na fort­satt häv­da att Ty­ga egent­li­gen vill va­ra med hen­ne. Kort sagt: stäm­ning­en har in­te va­rit på topp. Där­för var skan­da­len ett fak­tum när Ky­li­es sto­re­bror Rob plöts­ligt bör­ja­de sy­nas på bild på Blac Chynas Instagram. En­ligt upp­gift har stjär­nor­na in­lett en re­la­tion, vil­ket har fått res­ten av fa­mil­jen Kar­dashi­an att ra­sa. – Gå ald­rig emot fa­mil­jen. Du kan gö­ra vad som helst ut­om att gå emot fa­mil­jen, skri­ver Khloé på Instagram.

STOR DRA­MA­TIK

Det he­la ska även ha fått Khloé att kas­ta ut sin bror, som ti­di­ga­re bod­de hem­ma hos hen­ne. Vil­ken tur då att han ha­de en per­fekt plats att flyt­ta till – näm­li­gen hem till flick­vän­nen. – Rob flyt­ta­de in hos Blac Chy­na när han in­te fick bo kvar hos Khloé. Det gjor­de in­te si­tu­a­tio­nen med fa­mil­jen bätt­re, skri­ver Hol­ly­wood Gos­sip.

Dra­ma­tiskt vär­re allt­så. Vi ser fram emot att se hur det här ( ur) ar­tar sig.

Hol­ly­wood har fått ett nytt par – men långt ifrån al­la ver­kar nöj­da med att Rob Kar­dashi­an och Blac Chy­na bli­vit för­äls­ka­de och flyt­tat ihop. Sär­skilt in­te Robs syst­rar.

"DET ÄR KRIG HOS

KAR­DASHI­ANS"

Blac Chy­na är in­te rädd för att gå mot ström­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.