LEA MICHELES FÖR­LOV­NINGS­LYC­KA!

NÄS­TAN TRE ÅR EF­TER POJK­VÄN­NENS DÖD

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Som­ma­ren 2013 för­lo­ra­de ” Glee”- stjär­nan Lea Miche­le, 29, sin då­va­ran­de pojk­vän Co­ry Mon­te­ith i en he­ro­inö­verdos. Värl­den choc­ka­des av be­ske­det och Lea blev såklart för­kros­sad. Skå­de­spe­lers­kan de­la­de öp­pet med sig av si­na käns­lor på so­ci­a­la me­di­er och har pra­tat om svå­rig­he­ter­na att hit­ta kär­le­ken ef­ter Co­rys död.

– Jag vil­le lä­ra mig att kän­na mig lyck­lig på egen hand, att va­ra en hel per­son. Det var vik­tigt för mig att in­te ru­sa in i en ny re­la­tion ba­ra för att nå­gon skul­le la­ga mig, sä­ger hon i Fla­re Ma­ga­zi­ne.

HON BÖR­JA­DE GRÅ­TA

Un­ge­fär ett år ef­ter tra­ge­din träf­fa­de Lea re­la­tions­coachen Matt­hew Paetz, 30, och det upp­stod kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. Se­dan dess har de fun­nits vid varand­ras si­da. Ny­li­gen gick Matt­hew ner på knä och frå­ga­de om Lea vil­le gif­ta sig med ho­nom.

– Han har fri­at till hen­ne. Hon bör­ja­de grå­ta av lyc­ka, skri­ver saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

En­ligt upp­gift var det vik­tigt för Lea att ha Co­rys fa­miljs med­gi­van­de in­nan hon gick vi­da­re.

– Hon har fort­fa­ran­de kon­takt med hans för­äld­rar och de är gla­da för hen­nes skull. Med de­ras väl­sig­nel­se är hon nu re­do att sat­sa fullt ut på Matt­hew, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

FINNS KVAR I HJÄR­TAT

Lea ver­kar änt­li­gen lyck­lig igen, men hon kom­mer att bä­ra med sig den tra­gis­ka för­lus­ten av Co­ry he­la li­vet. Den fö­re det­ta pojk­vän­nen kom­mer en­ligt Lea själv all­tid att fin­nas i hen­nes hjär­ta.

– Jag älskar Matt­hew, och jag är över­ty­gad om att Co­ry skul­le ha gjort det ock­så, sä­ger hon i podcas­ten Fem­pi­re.

” Glee”- skå­de­spe­lers­kan Lea Miche­le har haft någ­ra tunga år se­dan hen­nes kär­lek Co­ry Mon­te­ith plöts­ligt av­led. Men nu ver­kar hon änt­li­gen ha hit­tat lyc­kan i li­vet igen.

"CO­RY SKUL­LE HA ÄLS­KAT MATT­HEW"

” Glee”- skå­di­sen Lea Miche­le är lyck­lig igen ef­ter tra­ge­din 2013 när hen­nes då­va­ran­de pojk­vän Co­ry Mon­te­ith av­led i en dro­gö­verdos. En av an­led­ning­ar­na till stjär­nans bre­da le­en­de är hen­nes pojk­vän Matt­hew Paetz som ny­li­gen sat­te en ring på hen­nes för­lov­nings­fing­er.

Den här bil­den på Lea och hen­nes fö­re det­ta pojk­vän Co­ry togs ba­ra en dryg må­nad in­nan han av­led.

Lea och Matt­hew träf­fa­des 2014 och se­dan dess har so­ci­a­la me­di­er sväm­mat över av gul­li­ga bil­der på dem till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.