KIM GA­LEN AV SVART­SJU­KA

KA­NYE FÖR­ÄLS­KAD I UNG MO­DELL

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Den ny­bliv­na två­barns­mam­man Kim Kar­dashi­an har det in­te lätt med ma­ken Ka­nye West. En­ligt upp­gift ho­tas äk­ten­ska­pet av en smut­sig skan­dal.

Det har ba­ra gått två må­na­der se­dan Kim Kar­dashi­an, 35, och Ka­nye West, 38, blev två­barns­för­äld­rar i och med att so­nen Saint föd­des i de­cem­ber. Nu ver­kar fa­mil­jelyc­kan va­ra på väg att gru­sas. Ka­nye har näm­li­gen fått upp ögo­nen för den unga mo­del­len Ami­na Blue, 22 – och Kim upp­ges va­ra ra­san­de.

JOB­BA­DE TILL­SAM­MANS

Ka­nye träf­fa­de Ami­na när han le­ta­de ef­ter mo­del­ler till sin kol­lek­tion ” Yeezy se­a­son 1” för­ra året. Han ska ome­del­bart ha fal­lit för den vack­ra blon­di­nen och bo­ka­de in hen­ne till en mo­de­vis­ning. Se­dan dess ska Ami­na ha va­rit ett hett äm­ne för dis­kus­sion hem­ma hos fa­mil­jen Kar­dashi­an- West. – Kim är över­ty­gad om att Ka­nye har en crush på Ami­na. Han har bo­kat in hen­ne till fle­ra av si­na vis­ning­ar och dess­utom an­vänt hen­ne i si­na look­books. Kim kän­ner sig osä­ker, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

PÅ­MIN­NER OM EX­ET

Vad som gör det he­la ex­tra käns­ligt är att Ami­na till ut­se­en­det på­min­ner myc­ket om Ka­ny­es ex­flick­vän Am­ber Ro­se, 32.

– Ami­ne är de­fi­ni­tivt Ka­ny­es typ. Hon har pre­cis den kropps­form som han älskar med stor rum­pa, sä­ger käl­lan.

Kim och Ka­nye har haft pro­blem med svart­sju­ka fle­ra gång­er för­ut. I ju­las blev det till ex­em­pel ett stort bråk un­der Kris Jen­ners jul­fest när Kim tyck­te att Ka­nye flör­ta­de jär­net med Jen­ni­fer Lo­pez.

– Hon blir lätt svart­sjuk när hon kän­ner sig ho­tad, sä­ger käl­lan.

Det har ba­ra gått någ­ra må­na­der se­dan Ka­nye West och Kim Kar­dashi­an blev för­äld­rar för and­ra gång­er. Men det hind­rar in­te su­per­pa­ret från att brå­ka mer än nå­gon­sin.

"HAN AN­LI­TA­DE HEN­NE FLE­RA

GÅNG­ER" An­led­ning­en till att äk­ten­ska­pet upp­ges va­ra i kris är Ka­ny­es på­ståd­da ro­mans med den unga mo­del­len Ami­na Blue. Han ska ha träf­fat 22- åring­en i sam­band med att han val­de ut mo­del­ler till en mo­de­vis­ning.

Ami­na är in­te rädd för att stic­ka ut. På so­ci­a­la me­di­er de­lar hon gär­na med sig av lätt­kläd­da bil­der på sig själv. En­ligt upp­gift har Kim sno­kat runt en hel del på blon­di­nens Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.