SKILS­MÄS­SA FÖR NI­CO­LE & JO­EL

EF­TER OTROHETSAVSLÖJANDET

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vi hop­pa­des verk­li­gen att det skul­le lö­sa sig mel­lan Ni­co­le Richie och Jo­el Mad­den. Men ef­ter att Ni­co­le hit­tat mas­sor av barn­för­bjud­na sms i ma­kens te­le­fon ver­kar lop­pet nu va­ra kört.

Det har va­rit ska­kigt länge mel­lan mo­de­pro­fi­len Ni­co­le Richie, 34, och mu­si­kern Jo­el Mad­den, 36, men ut­åt sett har de för­sökt att hål­la fa­sa­den up­pe. Nu ver­kar det dock som att skils­mäs­san är nä­ra. Drop­pen för Ni­co­le ska ha kom­mit när hon hit­ta­de sex- sms från en an­nan kvin­na i ma­kens mo­bil­te­le­fon.

– Hon bröt ihop to­talt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

"MÅD­DE IL­LA"

Sm­sen ska ha skic­kats från en kvin­na som Jo­el haft en otro­hets­af­fär med un­der en tid och Ni­co­le upp­täck­te det he­la när hon sno­ka­de ige­nom hans te­le­fon.

– Hon hit­ta­de sms från en okänd tjej som skrev att hon såg fram emot att träf­fa Jo­el igen, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Ni­co­le blev ra­san­de. Hon måd­de il­la av att lä­sa vad de ha­de skri­vit till varand­ra.

FÖR­SÖKT MED PAR­TE­RA­PI

En­ligt upp­gift har Ni­co­le och Jo­el för­sökt att räd­da sitt femå­ri­ga äk­ten­skap med par­te­ra­pi un­der en pe­ri­od, men nu ser de in­te läng­re nå­gon rädd­ning.

– Det ver­kar bli skils­mäs­sa, skri­ver Ra­dar On­li­ne.

Nu bör­jar vi för­lo­ra hop­pet om evig kär­lek i Hol­ly­wood!

"HON HIT­TA­DE

SEX- SMS"

Ef­ter fle­ra år av skils­mäs­so­ryk­ten ver­kar det som att Ni­co­le Richie och Jo­el Mad­den slut­li­gen går skil­da vägar på rik­tigt.

” Ni­co­le hit­ta­de sex- sms från en okänd tjej”, sä­ger en käl­la. Stjär­nan upp­ges nu va­ra ut­om sig av sorg ef­ter upp­täck­ten. Här ses hon med so­nen Spar­row, 6.

På so­ci­a­la me­di­er har pa­ret gjort allt för att hål­la fa­sa­den up­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.