RE­DAN ÖVER MEL­LAN HAR­RY & KEN­DALL

UN­DER­BART ÄR KORT

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det lät för bra för att va­ra sant, och vi­sa­de sig va­ra det ock­så. Su­per­pa­ret Har­ry Sty­les och Ken­dall Jen­ner har gått skil­da vägar och en­ligt upp­gift lig­ger otrohet bakom upp­brot­tet.

All­ting har ett slut, så även ro­man­sen mel­lan Har­ry Sty­les, 21, och Ken­dall Jen­ner, 20. Det har ba­ra gått någ­ra vec­kor se­dan stjär­nor­na fång­a­des på bild när de hång­la­de på en lyxy­acht och re­la­tio­nen blev of­fent­lig, men nu upp­ges den re­dan va­ra histo­ria.

– De har gjort slut. Har­ry vill in­te ha en se­ri­ös flick­vän just nu, skri­ver OK! Ma­ga­zi­ne.

LÅG MED STY­LIST

En­ligt upp­gift ska bak­grun­den till det plöts­li­ga upp­brot­tet ha va­rit att Har­ry kört ett dub­bel­spel med Ken­dall och le­gat med en 27- årig sty­list.

– Han har träf­fat en an­nan kvin­na bakom hen­nes rygg. Ken­dall blev ra­san­de när hon fick ve­ta det, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun.

Kon­flik­ten ska ha es­ka­le­rat un­der en fest hem­ma hos en mu­sik­ma­na­ger i Ka­li­for­ni­en ny­li­gen. Mitt un­der Har­rys tal un­der mid­da­gen ska Ken­dall ha rest sig upp och ru­sat ut ur rum­met.

– Hon såg in­te glad ut när hon kom och in­te glad ut när hon gick, sä­ger käl­lan.

VA­RIT VÄN­NER LÄNGE

Ken­dall och Har­ry kopp­la­des ihop re­dan 2013, och har va­rit vän­ner se­dan dess. Dock ska Ken­dall länge ha haft för­hopp­ning­ar på nå­got mer.

– I Har­rys ögon var ro­man­sen ald­rig sär­skilt se­ri­ös, men Ken­dall hop­pa­des verk­li­gen att det skul­le fun­ge­ra, sä­ger käl­lan.

Frå­gan är om de­ras mång­å­ri­ga vän­skap be­står ef­ter Har­rys svek.

"HON BLEV RA­SAN­DE ÖVER OTRO­HE­TEN"

Det blev ing­et lyck­ligt slut för pojk­bands­stjär­nan Har­ry Sty­les och mo­del­len Ken­dall Jen­ner. En­ligt upp­gift tog stjär­nor­nas ro­mans slut strax ef­ter att den ha­de bör­jat.

Men Har­ry upp­ges in­te va­ra sär­skilt su­gen på en se­ri­ös re­la­tion just nu. Han vill istäl­let le­va li­vet och sat­sa på kar­riä­ren. Och lig­ga med and­ra tje­jer tyd­li­gen. Ef­tersom det en­ligt upp­gift var pre­cis vad han ny­li­gen gjor­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.