SAN­NING­EN BAKOM CRU­I­SES "EVI­GA UNG­DOM"

SKÅ­DI­SENS KOL­LE­GA AV­SLÖ­JAR:

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Plasti­ko­pe­ra­tio­ner är ing­en big de­al i Hol­ly­wood. Än­då för­sö­ker många hål­la si­na in­grepp hem­li­ga. Tom Cru­i­se är en av dem som ald­rig er­känt att han lagt sig un­der kni­ven, men nu har hans kom­pis Cu­ba Gooding Jr skvall­rat!

Skå­de­spe­la­ren Tom Cru­i­se, 53, ser yng­re ut idag än när han slog ige­nom på 80- ta­let. Själv har stjär­nan ald­rig kom­men­te­rat ryk­te­na om plasti­ko­pe­ra­tio­ner, men nu har hans fö­re det­ta kol­le­ga tilli­ka nä­ra vä­na Cu­ba Gooding Jr, 48, ta­git bla­det från mun­nen.

– Han har ab­so­lut ope­re­rat sig, av­slö­ja­de skå­di­sen i tv- pro­gram­met ” Watch what hap­pens li­ve”.

GJOR­DE IN­JEK­TIO­NER

Vid ett till­fäl­le ska Cu­ba ha ta­git Tom på bar gär­ning un­der en be­hand­ling med vad som tros ha va­rit in­jek­tio­ner. – Ut­an för­var­ning åk­te jag hem till ho­nom en dag och han ha­de små rö­da pric­kar över he­la an­sik­tet, be­rät­tar Cu­ba och sä­ger att han frå­ga­de Cru­i­se om allt stod rätt till, var­på stjär­nan sva­ra­de, ” Jag viss­te in­te att du skul­le dy­ka upp”.

När pro­gram­le­da­ren Andy Co­hen i sänd­ning und­ra­de om de rö­da pric­kar­na kan ha va­rit re­sul­ta­tet av in­jek­tio­ner, sva­ra­de skå­de­spe­la­ren.

– Det vet jag in­te. Det är hans en­sak.

MÅN OM UT­SE­EN­DET

Det är in­te förs­ta gång­en som Toms ung­dom­li­ga ytt­re har fått folk att spe­ku­le­ra i om han har ope­re­rat sig el­ler in­te.

– Han är väl­digt mån om sitt ut­se­en­de och drar sig in­te för att läg­ga sig un­der kni­ven för att fort­sät­ta se ung ut, sä­ger en käl­la.

Wha­te­ver ma­kes you hap­py, Tom!

"HAN HA­DE RÖ­DA PRIC­KAR

I AN­SIK­TET"

Tom Cru­i­se ser fort­fa­ran­de ung­dom­ligt fräsch ut, trots si­na 53 år fyll­da. De fles­ta ver­kar va­ra över­ens om att nå­got har hänt med hans an­sik­te på sisto­ne, men ing­en har ve­tat vad. För­rän nu…

Ny­li­gen av­slö­ja­de Toms gam­le kol­le­ga Cu­ba Gooding Jr att stjär­nan ge­nom­fört in­grepp, för­mod­li­gen in­jek­tio­ner, och att han till och med ta­git Tom på bar gär­ning med rö­da pric­kar i an­sik­tet. Skval­ler­byt­ta bing bång…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.