LILY COL­LINS ÄR NICK JO­NAS NYA FLAMMA

HEJ DÅ KA­TE HUD­SON!

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: PAU­LI­NA Bånge FOTO: IBL- AOP

Hol­ly­wood­kän­di­sar­na by­ter part­ners som and­ra by­ter un­der­klä­der. Nu har Lily Col­lins hop­pat upp på Nick Jo­nas kär­lek­stron.

Yt­ter­li­ga­re två av Hol­ly­woods unga stjär­nor ver­kar ha fun­nit varand­ra. Den här gång­en är det mu­si­kern Nick Jo­nas, 23, som har bör­jat hänga med skå­de­spe­lers­kan Lily Col­lins, 26. Ny­li­gen gick de på en het dejt till­sam­mans i Hol­ly­wood.

– De skrat­ta­de he­la kväl­len, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re spot­ta­des Nick och Lily igen, då un­der en dag i skid­bac­ken på ski­d­re­sor­ten Mam­moth Mountain i Ka­li­for­ni­en.

"DE ÄR IN­TE EX­KLU­SI­VA"

Nick, som fram tills ny­li­gen upp­gavs ha en fling med Ka­te Hud­son, 36, ver­kar va­ra storm­för­tjust i sö­ta Lily. Men han är in­te helt su­gen på att in­le­da en se­ri­ös re­la­tion.

– Nick gil­lar verk­li­gen Lily, men han gil­lar att va­ra sing­el. De dej­tar, men är in­te ex­klu­si­va, sä­ger en käl­la.

Lily å sin si­da av­slu­ta­de sitt för­hål­lan­de med lång­va­ri­ga pojk­vän­nen Jamie Camp­bell Bo­wer, 27, för­ra året och ver­kar in­te hel­ler ha sär­skilt bråt­tom in i nå­got se­ri­öst.

– De får se vad som hän­der i fram­ti­den, sä­ger käl­lan.

VA­RIT VÄN­NER LÄNGE

Dock finns det po­ten­ti­al för det sö­ta pa­ret, som har va­rit go­da vän­ner i fle­ra år.

– De kän­ner varand­ra väl och vet att de tyc­ker om varand­ra. Det gäl­ler ba­ra att taj­ming­en är rätt, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na!

How you dooo­in'?

"DE BLEV NY­LI­GEN SING­LAR

BÅ­DA TVÅ"

Nytt hett par! Sö­ta skå­di­sen Lily Col­lins har bör­jat dej­ta mu­si­kern Nick Jo­nas. De unga stjär­nor­na har setts till­sam­mans fle­ra gång­er på sisto­ne.

Nick kopp­la­des ny­li­gen ihop med Ka­te Hud­son, men upp­ges nu ha gått vi­da­re till Lily.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.