JOHN LE­GEND KÖ­PER RI­HAN­NAS GAM­LA HUS!

FRÅN EN KÄN­DIS TILL EN AN­NAN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

John Le­gend och Chris­sy Tei­gen vän­tar otå­ligt på att de­ras förs­ta barn ska kom­ma till värl­den. Ett av ste­gen in­för ned­koms­ten är för­stås att in­för­skaf­fa sig ett hus där al­la får plats – och det har de gjort!

Fint ska det va­ra! Sång­a­ren John Le­gend, 37, och hust­run tilli­ka mo­del­len Chris­sy Tei­gen, 30, har bytt upp sig bo­en­de­mäs­sigt. De har näm­li­gen köpt en lyx­ig vil­la i Be­ver­ly Hills, som mel­lan 2009 och 2011 till­hör­de Ri­han­na. Kå­ken, som kos­ta­de svind­lan­de 121 mil­jo­ner kro­nor, är näs­tan 800 kvadrat­me­ter stor och har fem sov­rum, åt­ta bad­rum, en gi­gan­tisk walk- in clo­set, bio, pool och en otro­lig ut­sikt över det lyx­i­ga och av­skil­da om­rå­dets na­tur.

FÖR BE­BI­SENS SKULL

John och Chris­sy har länge läng­tat ef­ter att bli för­äld­rar, och nu är de­ras dröm änt­li­gen på väg att gå i upp­fyl­lel­se. Ex­akt när det lil­la kny­tet, som rap­por­te­ras va­ra en tjej, vän­tas kom­ma är in­te helt sä­kert. Men käl­lor sä­ger att det är dags i ju­li.

– Vi tän­ker på be­bi­sen of­ta och vi hål­ler på att för­be­re­da oss, sä­ger John i tid­ning­en USA To­day och fort­sät­ter:

– Vi vet in­te vad vi har att vän­ta oss rik­tigt, för­rän det är dags. Så vi tän­ker gå in i det här med öpp­na hjär­tan och för­sö­ka att va­ra bra för­äld­rar.

Vi tror det kom­mer bli top­pen, John!

"KÅ­KEN KOS­TA­DE

SVIND­LAN­DE 121 MIL­JO­NER" All of me

this lo­ves all of

house

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.