EF­TER OTRO­HETS­SKAN­DA­LEN HU­STRUNS KRAV PÅ "MCDREAMY"

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Pa­trick Demp­sey, mest känd som i ” Mcdreamy” i ” Grey’s ana­tomy”, vi­sa­de sig va­ra långt ifrån nå­gon dröm­kil­le när det för­ra året kom fram att han ha­de haft en af­fär. Nu har hans fru valt att för­lå­ta ho­nom – på ett vill­kor.

För­ra vå­ren upp­da­ga­des det att ” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Pa­trick Demp­sey, 50, ha­de be­dra­git sin hust­ru Jillian Fink, 49, fle­ra gång­er un­der in­spel­ning­ar­na av tv- se­ri­en. Skan­da­len var ett fak­tum och det he­la re­sul­te­ra­de i att Ju­li­an läm­na­de in en skils­mäs­so­an­sö­kan i hös­tas. Se­dan dess har hon dock be­stämt sig för att för­lå­ta Pa­trick och de har bör­jat träf­fas igen, först vän­skap­ligt och se­dan med allt mer käns­lor in­blan­da­de.

– De dej­tar igen, sa en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne i slu­tet av för­ra året.

MÅS­TE SLU­TA

I bör­jan av 2016 var åter­för­e­ning­en ett fak­tum, och nu vill Pa­trick vi­sa sin kär­lek ge­nom att för­nya äk­ten­skaps­löf­te­na med fru­gan. Jillian är dock in­te li­ka över­ty­gad om att det är en bra idé.

– Hon tän­ker in­te ac­cep­te­ra det för­rän han går med på hen­nes krav, sä­ger en käl­la.

Och vad har hon då för krav? Jo, att Pa­trick mås­te dra ner på sitt enor­ma in­tres­se för ra­cing. Hon tyc­ker näm­li­gen att ma­kens hob­by tar allt­för myc­ket tid.

– Han är be­svi­ken över att tving­as slu­ta kö­ra, men han tän­ker gö­ra allt för att in­te sab­ba äk­ten­ska­pet igen, sä­ger käl­lan.

VÄN­NER­NA GLA­DA

En­ligt upp­gift är dock både Jillian och Pa­trick nöj­da med att ha åter­före­nats. Även pa­rets um­gäng­eskrets ver­kar tyc­ka att det var rätt be­slut.

– Det är väl­digt kul för de­ras vän­ner och fa­mil­jer, sä­ger käl­lan.

Slu­tet gott, all­ting gott!

"HAN ÄR BE­SVI­KEN"

Pa­trick Demp­sey och hans hust­ru Jillian Flynn har hit­tat tillbaka till varand­ra ef­ter otro­hets­skan­da­len för­ra året. Men allt är fort­fa­ran­de in­te frid och fröjd, ut­an Jillian har ställt krav på sin ny­gam­le ma­ke. ” Han mås­te slu­ta med ra­cing”, sä­ger en käl­la. Hårt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.