MAM­MAN KROS­SA­DE BRAD­LEY & IRI­NAS FÖR­HÅL­LAN­DE

IN­TE IGEN!

Veckans NU! - - EXTRA! - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Ef­ter ett års sägs dej­tan­de kär­leks­sa­gan va­ra över för skå­di­sen Brad­ley Coo­per, 41, och mo­del­len Iri­na Shayk, 30. När Brad­leys pap­pa gick bort 2011 flyt­ta­de skå­di­sen ihop med sin mam­ma Glo­ria, men när han och Iri­na tog för­hål­lan­det till näs­ta ni­vå för­ra året flyt­ta­de han ur mor­sans bo. Det var på ti­den, kanske många tyc­ker. Men det sägs att det är just Brad­leys mam­mis fel att so­nens re­la­tion har gått i kras. – Iri­na och Glo­ria kom jät­te­bra över­ens till en bör­jan, men runt jul bör­ja­de al­la brå­ka, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– An­led­ning­en till brå­ken var att Iri­na och Brad­leys mam­ma in­te alls gil­la­de varand­ra.

EN STARK KVIN­NA

En­ligt upp­gift väg­ra­de Iri­na kö­ras med av Glo­ria, som sägs ha för­stört fle­ra av Brad­leys ti­di­ga­re re­la­tio­ner.

– Iri­na är en stark rysk kvin­na som vet vad hon vill. Kanske såg Brad­leys mam­ma nå­got i hen­ne som hon in­te tyck­te var bra för sin son.

Käl­lor be­rät­tar att mo­del­len till en bör­jan var väl­digt led­sen över att det tog slut.

– Iri­na tyck­te att det gick strå­lan­de med Brad­ley och är väl­digt upp­rörd över att det slu­ta­de så­här, sä­ger en käl­la.

TRÄF­FAR MO­DELL

Men mo­del­len grät in­te länge över den spill­da mjöl­ken, det sägs näm­li­gen att hon re­dan har gått vi­da­re och bör­jar dej­ta den brit­tis­ke mo­del­len Step­hen Ja­mes, som hon va­rit kom­pis med en läng­re tid. De sägs till och med ha fi­rat hen­nes 30- års­dag till­sam­mans.

– De är i ett ti­digt sta­die i för­hål­lan­det, men de stöt­tar varand­ra. Bå­da tyc­ker att den and­ra är obe­skriv­ligt vac­ker, sä­ger käl­lan.

Åh nej! Brad­ley Coo­per som änt­li­gen ha­de växt upp och flyt­tat ifrån sin mam­ma Glo­ria för att bo med Iri­na Shayk. Nu har de gjort slut – till mam­sens sto­ra gläd­je…

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Det sägs att det är Brad­leys mam­ma Glo­ria som lig­ger bakom upp­brot­tet. Hon sägs även ha för­stört re­la­tio­nen mel­lan Brad­ley och ex­et Suki Wa­ter­house.

"GLO­RIA OCH IRI­NA

GIL­LA­DE IN­TE VARAND­RA ALLS"

Ja­ha, då var det över för än­nu ett vac­kert kän­dis­par. Brad­ley Coo­per och Iri­na Shayk har en­ligt upp­gift gått skil­da vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.