– AN­NARS SKIL­JER VI OSS!"

BRADS UL­TI­MA­TUM EF­TER ANGELINAS NYA VIKTCHOCK:

Veckans NU! - - MIX -

Nya skräck­bil­der på Angelina Jo­lie choc­kar Hol­ly­wood, skå­di­sen är en­ligt upp­gift sma­la­re än nå­gon­sin. Men nu har stjär­nans ma­ke Brad Pitt fått nog.

Det har länge ryk­tats att Angelina Jo­lie, 40, väger ohäl­so­samt li­te och att hon in­te äter som hon ska. Käl­lor har be­rät­tat att Angie job­bar så hårt att hon glöm­mer att äta. Dess­utom skip­par hon mål­ti­der un­der pe­ri­o­der då äk­ten­ska­pet med Brad Pitt, 52, är sva­jigt. Nu kom­mer nya upp­gif­ter om att stjär­nan har ra­sat yt­ter­li­ga­re i vikt se­dan hon flyt­ta­de till Lon­don med ma­ken och de­ras sex barn. En­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer väger Angelina 36 ki­lo.

"BRAD HAR GJORT ALLT"

I ett de­spe­rat för­sök att få Angelina att bör­ja ta hand om sig ska Brad ny­li­gen ha gett hen­ne ett ul­ti­ma­tum för att få hen­ne att sö­ka hjälp. Han har ho­tat med skils­mäs­sa om Angie in­te bör­jar äta.

Käl­lor sä­ger att Brad har nått grän­sen när det gäl­ler sin frus häl­so­till­stånd.

– Brad har gjort allt för att få Angie att fo­ku­se­ra på sin häl­sa och må­en­de, sä­ger en källa en­ligt Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter:

– Det är med stor oro han ser att Angelina kan gå en hel dag ut­an att äta en or­dent­lig mål­tid och ibland so­ver hon långt in på ef­ter­mid­da­gen för att hon in­te har ener­gi nog att kli­va ur säng­en.

LE­VER I FÖRNEKELSE

Brad har an­li­tat oli­ka kos­t­ex­per­ter och te­ra­peu­ter för att nå fram till ” Ma­le­fi­cent”- stjär­nan, men ut­an re­sul­tat.

– Han är så oro­lig för att hon ska dö och han äls­kar hen­ne så myc­ket att han är vil­lig att skil­ja sig för att hon ska få sig en tan­ke­stäl­la­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han sa till hen­ne att han in­te kan se hen­ne ty­na bort läng­re. Det är för svårt för ho­nom och bar­nen.

Vän­ner till Angelina häv­dar dock att stjär­nan le­ver i förnekelse om sitt häl­so­till­stånd och väg­rar

"HAN ÄR SÅ ORO­LIG FÖR ATT HON SKA DÖ" Många blev choc­ka­de när Angelina Jo­lie ny­li­gen be­sök­te Gre­kland un­der ett upp­drag för FN. Stjär­nan såg näm­li­gen väl­digt ma­ger ut och en­ligt upp­gift väger hon mind­re än nå­gon­sin. Nu har hen­nes ma­ke Brad Pitt satt ner fo­ten – han krä­ver att Angie ska bör­ja ta hand om sig om hon vill fort­sät­ta va­ra gift med ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.