SCOTTS HEM­LI­GA KÄRLEKSBARN!

GJOR­DE ÄLSKARINNAN GRA­VID

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Kourtney Kar­dashi­an, 37, och Scott Disick, 32, gjor­de slut i som­ras ef­ter näs­tan tio år som par. He­la de­ras för­hål­lan­de var kan­tat av otro­hets­ryk­ten och till slut fick Kourtney nog. Ef­ter upp­brot­tet fort­sat­te dock de bå­da re­a­li­ty­stjär­nor­na att va­ra vän­ner och um­gås – myc­ket tack va­re de­ras tre ge­men­sam­ma barn. På sisto­ne har de lagt upp fle­ra gul­li­ga vi­de­or ihop på Snapchat, vil­ket har fått ryk­ten om en even­tu­ell åter­för­e­ning att cir­ku­le­ra. Nu ver­kar det dock va­ra kört med den sa­ken ef­tersom Scott upp­ges ha bli­vit pap­pa till en an­nan kvin­nas barn.

– En av hans gam­la äls­ka­rin­nor häv­dar att hen­nes son är Scotts, sä­ger en källa en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

VAR OTROGEN

Till­sam­mans med Kourtney har Scott bar­nen Ma­son, 6, Pe­ne­lo­pe, 3, och Rei­gn, 16 må­na­der. En­ligt upp­gift ska det nya bar­net va­ra yng­re än så, men poj­ken lär ha bli­vit till när Scott fort­fa­ran­de var ihop med Kourtney.

– Älskarinnan vill att Scott ska gö­ra ett fa­der­skaps­test. Han av­slö­ja­de själv ny­he­ten för Kourtney ef­tersom han in­te vil­le att hon skul­le hö­ra det från nå­gon an­nan, sä­ger käl­lan.

Scott sägs va­ra med­ve­ten om att den se­nas­te skan­da­len för­mod­li­gen har sab­bat hans chanser till en åter­för­e­ning.

– Jag har fat­tat många dum­ma be­slut, sä­ger han.

HOP­PAS FORT­FA­RAN­DE

Kourtney upp­ges va­ra ut­om sig av sorg ef­ter det nya av­slö­jan­det. Hon ska ti­di­ga­re ha sagt att hon kan för­lå­ta det mesta som Scott gör – men in­te om han skul­le skaf­fa barn med nå­gon an­nan.

– Ett le­en­de döl­jer min smär­ta, en kram la­gar mitt kros­sa­de hjär­ta och ett skratt tor­kar tå­rar­na, skrev Kourtney ny­li­gen på Twit­ter.

Scott ska dock fort­fa­ran­de in­te helt ha gett upp hop­pet om att få till­ba­ka sin fa­milj.

– Jag gör allt för att fin­nas där för dem jag äls­kar, det vill sä­ga Kourtney och bar­nen, sä­ger han en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Und­rar om han syf­tar även på sitt fjär­de barn då?

Trots fle­ra löf­ten om bätt­ring fort­sät­ter Scott Disick att gö­ra ex­et Kourtney Kar­dashi­an be­svi­ken. Nu ver­kar en åter­för­e­ning va­ra läng­re bort än nå­gon­sin ef­ter att Scott bli­vit pap­pa till en an­nan kvin­nas barn.

"KOURTNEY ÄR UT­OM SIG AV SORG" Re­a­li­ty­stjär­nan Scott Disick har stru­lat till det igen. Just när det ver­ka­de som att han och ex­et Kourtney Kar­dashi­an skul­le hit­ta till­ba­ka till varand­ra släp­per han bom­ben – han har gjort en an­nan kvin­na gra­vid.

Kourtney upp­ges ha bli­vit för­kros­sad när hon fick hö­ra ryk­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.