KYLIES KRAV EF­TER BRO­DERNS SNAB­BA FÖRLOVNING: "FRIA TILL MIG, TYGA!"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Dra­ma­ti­ken ökar i Hol­ly­woods smut­si­gas­te fa­mil­jebråk. Nu upp­ges Ky­lie Jen­ner vil­ja hin­na fö­re bro­dern Rob Kar­dashi­an till al­ta­ret. Allt för att häm­nas på hans re­la­tion med Blac Chy­na.

Det har va­rit då­lig stäm­ning i fa­mil­jen Kar­dashi­an se­dan 29- åri­ge Rob blev ihop med 18- åri­ga lil­la­syr­ran Ky­lie Jen­ners pojk­väns ex Blac Chy­na, 28 ( ja, vi vet att det är rö­rigt!). I och med att Rob och Blac Chy­na of­fent­lig­gjor­de sin förlovning ny­li­gen ska kon­flik­ten ha tris­sats upp yt­ter­li­ga­re.

– Ing­en i fa­mil­jen Kar­dashi­an stöt­tar för­hål­lan­det. De tyc­ker att för­lov­ning­en är skratt­re­tan­de, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

KY­LIE ÄR STRES­SAD

Det stun­dan­de bröl­lo­pet ska dess­utom ha gett Ky­lie eld i ba­ken. Nu har hon en­ligt upp­gift fått bråt­tom att hin­na till al­ta­ret fö­re sin bror. Där­för för­sö­ker hon nu få sin pojk­vän Tyga, 26, att gå ner på knä så fort som möj­ligt.

– Hon pres­sar ho­nom att fria till hen­ne, sä­ger käl­lan. Tyga och Blac Chy­na var ihop i fle­ra år, och fick so­nen King Cai­ro, idag 3, in­nan de gick skil­da vägar 2014. Ky­lie bör­ja­de dej­ta Tyga strax ef­ter upp­brot­tet, till Blac Chy­nas sto­ra ils­ka. Se­dan ja­nu­a­ri i år är Rob och Blac Chy­na istäl­let ett par, och ny­li­gen av­slö­ja­de stjär­nor­na på In­stagram att de för­lo­vat sig.

– De pla­ne­rar att gif­ta sig på en stripp­klubb, sä­ger en källa.

BRÖL­LOP I SOM­MAR

En­ligt upp­gift kom­mer Ky­lie nu att gö­ra allt för att bli Ty­gas fru in­nan som­ma­ren är över – trots sin unga ål­der.

– Hen­nes driv­kraft är att hon vill hin­na fö­re Ty­gas ba­by­ma­ma. Hon vill ha hämnd. Al­la hen­nes kom­pi­sar tyc­ker att hon är ga­len som vill gif­ta sig så ung, men hon bryr sig in­te, sä­ger käl­lan.

Om al­la bröl­lops­pla­ner går ige­nom kom­mer det allt­så att in­ne­bä­ra att Tyga blir ingift mor­bror till sitt eget barn. Kom­pli­ce­rat vär­re!

"HEN­NES KOM­PI­SAR TYC­KER ATT HON ÄR GA­LEN" Ky­lie Jen­ner och rap­pa­ren Tyga har ki­lat sta­digt ett tag och nu är det en­ligt Ky­lie dags att ta näs­ta steg i för­hål­lan­det. Hon upp­ges näm­li­gen va­ra fast be­slu­ten att gif­ta sig med sin pojk­vän re­dan till som­ma­ren.

Ner på knä!

Ny­li­gen sågs stjär­nan med en gnist­ran­de ring på väns­ter ring­fing­er, så kans­ke har hon lyc­kats få Tyga att gå med på bröl­lops­pla­ner­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.