"JAG STRUN­TAR I OM DET DÖDAR MIG!"

JOR­DAN FÖR­STO­RAR BRÖS­TEN FÖR ÅT­TON­DE GÅNG­EN

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ska Ka­tie ” Jor­dan” Price ald­rig bli nöjd med si­na tut­tar? Det ver­kar in­te så. Nu är det näm­li­gen dags för stjär­nan att läg­ga sig un­der kni­ven igen – trots att hon kan dö av det.

Sa­gan om Ka­tie ” Jor­dan” Price, 37, och hen­nes bröst ver­kar va­ra en ne­ver en­ding sto­ry. Nu av­slö­jar skan­daldrott­ning­en att hon ska ope­re­ra sig yt­ter­li­ga­re en gång. Det blir en­ligt upp­gift den åt­ton­de gång­en i ord­ning­en, och det he­la sker trots att Jor­dan så sent som för­ra året sa att hon ald­rig skul­le för­sto­ra sin byst igen.

– Hon är be­satt av sitt ut­se­en­de. På sisto­ne har hon lagt en mil­jon på oli­ka in­grepp, sä­ger en källa.

En­ligt upp­gift ska stjär­nan ha ope­re­rat nä­san, gjort Bo­tox och fil­lers samt fett­su­git ma­gen – allt ba­ra i år.

TOG UT IMPLANTATEN

2015 choc­ka­de Jor­dan värl­den ge­nom att ta ut si­na be­röm­da im­plan­tat. Då sa hon att det var skönt att va­ra helt na­tur­lig för förs­ta gång­en se­dan ton­å­ren.

– Jag kom­mer ald­rig att gå till­ba­ka till de sto­ra brös­ten, häv­da­de hon då en­ligt tid­ning­en Clo­ser.

Men ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re lät Jor­dan upp­gra­de­ra sin byst till en fyl­lig d- ku­pa. Och nu är det allt­så dags igen, trots att stjär­nans nä­ra och kä­ra oro­ar sig för vad som kan hän­da. Bland an­nat ska ma­ken Ki­e­ran Hay­ler, 29, ha satt sig emot idén.

– Han har all­tid stört sig på Ka­ti­es be­satt­het av skön­hets­ingrepp. Han tyc­ker att hon är vack­rast när hon är na­tur­lig, sä­ger en källa.

FÖRTUNNAD HUD

En­ligt upp­gift kan Jor­dans nya brösto­pe­ra­tion, som allt­så är den åt­ton­de i ra­den, va­ra rentav skad­lig för mo­del­len.

– Hen­nes lä­ka­re har sagt att det kan va­ra väl­digt ris­ka­belt för hen­ne att gö­ra yt­ter­li­ga­re ett in­grepp. Hu­den runt hen­nes bröst är förtunnad. Hon kan till och med dö, sä­ger käl­lan.

En­ligt en källa rå­ka­de Jor­dan för­ra året ut för en olyc­ka strax ef­ter den se­nas­te ope­ra­tio­nen, när den tun­na hu­den sprack upp.

– Hen­nes im­plan­tat läck­te ut och det luk­ta­de rut­tet, sä­ger käl­lan.

Än­då upp­ges stjär­nan allt­så ha be­stämt sig för att gö­ra om pro­ce­du­ren. Tänk om, Jor­dan!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Jor­dan har all­tid va­rit känd för si­na enor­ma be­hag. Där­för kom det som en chock när hon i bör­jan av för­ra året val­de att ploc­ka ut implantaten. Nu ska hon dock ha be­stämt sig för att gå till­ba­ka till sin gam­la fyl­li­ga look.

"HU­DEN SPRACK OCH DET LUK­TA­DE RUT­TET"

ABC, du är i mi­na tan­kar...

Mo­del­len Ka­tie ” Jor­dan” Price är en skan­daldrott­ning av rang, och nu ver­kar det va­ra dags igen. Stjär­nan ska näm­li­gen ha be­stämt sig för att ope­re­ra si­na bröst – för åt­ton­de gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.