"DEMI & HAR­RY PIPPAR SOM KA­NI­NER"

HOL­LY­WOODS OTIPPADE NYA ROMANS

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Att kär­le­ken inte har nå­gon ål­der är tyd­ligt i Hol­ly­wood. En som inte kla­gar på det är Demi Mo­o­re, som en­ligt upp­gift rag­gat upp den 21 år yng­re pojk­bands­stjär­nan Har­ry Sty­les.

Det är ing­en hem­lig­het att skå­de­spe­lers­kan Demi Mo­o­re, 53, tyc­ker om lammkött. Hon var ti­di­ga­re gift med den 15 år yng­re ” That 70’ s show”- stjär­nan Ashton Kut­cher och har se­dan de­ras skils­mäs­sa 2005 kopp­lats sam­man med fle­ra and­ra toy­boys. Den se­nas­te i ra­den – One Direc­tion- sång­a­ren Har­ry Sty­les – är den yngs­te hit­tills med si­na 22 år.

– Demi och Har­ry häng­er med varand­ra re­gel­bun­det. De går på yo­ga och äter lunch ihop, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

SVAG FÖR ÄLD­RE

Har­ry å sin si­da har all­tid va­rit svag för äld­re kvin­nor. Han har ti­di­ga­re bland an­nat dej­tat sång­ers­kan Na­ta­lie Im­brug­lia, 41, och tv- pro­fi­len Ca­ro­li­ne Flack, 36, så den nya he­ta ro­man­sen ver­kar va­ra en rik­tig dröm­match­ning.

– Har­ry och Demi klic­kar på al­la plan, sär­skilt i säng­en. De pippar som ka­ni­ner. Demi kan inte slu­ta le, sä­ger käl­lan.

ERBJÖD FILMROLL

Att ål­ders­skill­na­den på 21 år har fått om­värl­den att hö­ja skep­tiskt på ögon­bry­nen är ing­et som ver­kar stö­ra stjär­nor­na.

– Demi är sing­el och tyc­ker att Har­ry är väl­digt sex­ig och Har­ry går igång på att Demi är så pass myc­ket äld­re. Vad skul­le hind­ra dem? sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift rag­ga­de hon upp den unge mu­si­kern ge­nom att er­bju­da ho­nom en filmroll i en film som hon är med och pro­du­ce­rar.

– Hon ut­nytt­ja­de sin po­si­tion, och Har­ry kla­gar inte, sä­ger käl­lan.

Det ska bli spän­nan­de att föl­ja den här he­ta ro­man­sen i som­mar!

Demi Mo­o­re ver­kar ha en ex­tra an­led­ning att le i som­mar. Skå­de­spe­lers­kan ska näm­li­gen ha fått ihop det med den hun­ki­ge pojk­bands­pro­fi­len Har­ry Sty­les. Ål­ders­skill­na­den på 21 år upp­ges inte be­kom­ma nå­gon av stjär­nor­na.

Come to mama! "HON TYC­KER ATT HAN ÄR VÄL­DIGT SEX­IG"

Inte kons­tigt att Har­ry fal­lit som en fu­ra för 53- åri­ga Demi. ” Han går igång på att hon är så pass myc­ket äld­re”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.