DÄR­FÖR GÖMMER KIM SO­NEN

HE­LA HOL­LY­WOOD UND­RAR VAR SAINT ÄR

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Han är den störs­ta dol­di­sen i värl­dens mest om­skriv­na fa­milj. Saint West, som föd­des i de­cem­ber för­ra året, har näs­tan ald­rig fång­ats på bild. Vec­kans NU! har ta­git re­da på san­ning­en bakom Kim Kar­dashi­an och Kanye Wests hem­lig­hets­ma­ke­ri kring poj­ken.

Ide­cem­ber föd­de Kim Kar­dashi­an, 35, so­nen Saint och ut­ö­ka­de då sin och 39- åri­ge ma­ken Kanye Wests fa­milj från tre till fy­ra. Men se­dan dess har stjärn­pa­ret fortsatt att vi­sa upp sig med en­bart tvåå­ri­ga dot­tern North. På so­ci­a­la me­di­er de­lar Kim glatt med sig av bil­der och fil­mer på dot­tern, me­dan so­nen Saint, som nu är ett halv­år gam­mal, fort­sät­ter att ly­sa med sin från­va­ro.

– Nu har folk bör­jat att spe­ku­le­ra i det är nå­got fel på Saint, skri­ver tid­ning­en NW.

KANYES BE­SLUT

San­ning­en ska dock va­ra att pap­pa Kanye väg­rar ex­plo­a­te­ra sin son på sam­ma sätt som han gjor­de med dot­tern North när hon var mind­re.

– Han är fort­fa­ran­de ir­ri­te­rad på hur Kar­dashi­antje­jer­na tving­at ut North i ramp­lju­set. Han vill inte att sam­ma sak ska hän­da Saint, sä­ger en käl­la.

En­ligt upp­gift ska Kanye till och med ha krävt att so­nen ald­rig ska be­hö­va va­ra med i tv- sho­wen ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

– Han är väl­digt över­be­skyd­dan­de, sä­ger en käl­la.

PUB­LI­CE­RA­DE BIL­DER

I feb­ru­a­ri pub­li­ce­ra­de Kim två bil­der på Saint på Instagram, men se­dan dess har han hål­lits mer el­ler mind­re helt bor­ta från om­värl­dens ögon. Kanye upp­ges va­ra över­ty­gad om att so­nen be­sit­ter en all­de­les sär­skild ta­lang, och där­för vill han skyd­da ho­nom från värl­den tills han är re­do.

– I sam­ma ögon­blick som Kanye såg Saint förs­ta gång­en kän­de han igen sig i ho­nom. Han har fått för sig att poj­ken har en ut­omjor­disk ta­lang som han måste va­ra ex­tra för­sik­tig med, sä­ger käl­lan.

Vi vill än­då se fler bil­der på Saint – gär­na nu di­rekt!

"FOLK SPE­KU­LE­RAR I OM DET ÄR NÅ­GOT FEL PÅ SAINT" Se­dan föd­seln av so­nen Saint i slu­tet av för­ra året har Kim Kar­dashi­an och Kanye West hål­lit poj­ken bor­ta från om­värl­den så gott det ba­ra går. Så­här ser de fles­ta bil­der­na på ny­till­skot­tet ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.