GWEN STEFANIS MIRAKELBEBIS!

46 ÅR & GRA­VID

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Makens otro­hets­skan­dal blev bör­jan på ett nytt liv för Gwen Ste­fa­ni. Nu vän­tar hon en­ligt upp­gift barn med nye pojk­vän­nen Bla­ke Shel­ton.

Ef­ter regn kom­mer sol­sken. Frå­ga ba­ra Gwen Ste­fa­ni, 46, som blev be­dra­gen av sin man Ga­vin Ross­da­le, 50, för­ra året, men som nu ver­kar ha hit­tat lyc­kan på nytt till­sam­mans med Bla­ke Shel­ton, 39. En­ligt upp­gift kan det bli bå­de bröl­lop och be­bis in­nan året är slut. Stjär­nan ryk­tas näm­li­gen va­ra gra­vid i fjär­de må­na­den, trots att hon själv trod­de att hon skul­le va­ra för gam­mal för att få ett till barn.

– Be­bi­sen är be­räk­nad till Gwens 47- års­dag i höst, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

AF­FÄR MED BARNFLICKAN

Det var i hös­tas som Gwen gjor­de slut med Ga­vin ef­ter att ha fått re­da på att han haft en af­fär med pa­rets barn­flic­ka. En­ligt upp­gift ha­de han bland an­nat va­rit otro­gen me­dan Gwen låg på BB för att fö­da so­nen Apol­lo. Hol­ly­wood ska­ka­des av den sto­ra skan­da­len och Gwen var såklart för­kros­sad. Då kom country­stjär­nan Bla­ke in i sång­ers­kans liv som en prins i ski­nan­de rust­ning. – De är lyck­li­ga ihop, av­slö­ja­de en käl­la i slu­tet av för­ra året.

SE­RI­ÖS RE­LA­TION

Nu ver­kar det som att re­la­tio­nen är på väg att bli rik­tigt se­ri­ös. Ny­li­gen gick Gwens skils­mäs­sa från Ga­vin ige­nom och stjär­nan upp­ges va­ra re­do att gif­ta sig igen, nå­got som Bla­ke ock­så ver­kar vil­ja.

– Bla­ke skul­le kun­na fria till Gwen rik­tigt snart. Hon är allt han vill ha, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly. Dess­utom ska stjär­nor­na allt­så bli för­äld­rar. – Gwens bu­la bör­jar bli så stor att de snart inte kan hål­la gra­vi­di­te­ten hemlig läng­re, sä­ger en käl­la.

TRE BARN SE­DAN IN­NAN

Gwen har se­dan ti­di­ga­re barnen Kingston, 9, Zu­ma, 7, och Apol­lo, 2, ihop med Ga­vin.

– Till­sam­mans med Gwen har Bla­ke fått den fa­milj han all­tid drömt om. Gwens barn äls­kar ho­nom. Men det är klart att han ser fram emot att få eg­na, sä­ger käl­lan.

Grat­tis och lyc­ka till öns­kar Vec­kans NU!

"DE ÄR LYCK­LI­GA" Sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni upp­ges vän­ta barn. ” Gwens bu­la bör­jar bli så stor att de snart inte kan hål­la gra­vi­di­te­ten hemlig läng­re”, sä­ger en käl­la. När hon ny­li­gen dök upp på ett event i en slim­mad klän­ning var det många ny­fik­na blic­kar som vän­des mot hen­nes mage.

Pap­pa till bar­net ska såklart va­ra Gwens äls­ka­de pojk­vän Bla­ke Shel­ton. ” Han ser fram emot att få eg­na barn”, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.