SAN­NING­EN BAKOM BIEBERS GALNA BE­TE­EN­DE!

KLÄTT­RAR I TRÄD OCH GÅR BAR­FO­TA I STAN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Många har ställt sig frå­gan: ” Vad hål­ler Jus­tin Bei­ber på med?” bå­de en och två gång­er. Den 22- åri­ge sång­a­ren har ti­di­ga­re i sitt liv stru­lat till det or­dent­ligt och då har det slu­tat med att po­lis har in­gri­pit. Den här gång­en är det inte nå­got brott som be­gåtts, men Jus­tins märk­li­ga be­te­en­de har fått folk att hö­ja på ögon­bry­nen. Ny­li­gen sågs stjär­nan gå bar­fo­ta på ga­tor­na i Boston för att se­na­re klätt­ra upp i ett träd och me­di­te­ra. Men en­ligt käl­lor finns en na­tur­lig för­kla­ring: Bieber hål­ler att att hit­ta en dju­pa­re me­ning i sin tro.

"ÄLS­KAR ATT PRA­TA OM DET"

Jus­tin har all­tid va­rit re­li­giös, men nu är han en­ligt upp­gift på en ” re­li­giös upp­täcks­färd” ef­ter att han fått en up­pen­ba­rel­se för någ­ra vec­kor se­dan. Skan­dal­pel­len har även lå­tit ta­tu­e­ra in ett myc­ket li­tet kors un­der ena ögat ny­li­gen, som en­ligt ta­tu­e­ra­ren re­pre­sen­te­rar hans re­sa för att fin­na en me­ning med Gud.

– Min tro har ta­git mig dit jag är nu. Den har ta­git mig till en ny ni­vå, och jag äls­kar att pra­ta om den, be­rät­ta­de Jus­tin i tid­ning­en Com­plex för­ra året.

Wha­te­ver works for you, Biebs!

Jus­tin Bieber har den se­nas­te ti­den gjort fle­ra ut­stic­kan­de sa­ker. Bland an­nat har han setts sit­ta på en träd­gren med hän­der­na i vädret samt gått runt bar­fo­ta i Boston. Nu av­slö­jas an­led­ning­en bakom to­ke­ri­er­na.

Jus­tin Bieber har haft en del kons­ti­ga sa­ker för sig på sisto­ne. Många oro­ar sig för hans av­vi­kan­de be­te­en­de, men det finns en­ligt upp­gift en na­tur­lig för­kla­ring.

"HAN ÄR PÅ EN RE­LI­GIÖS UPP­TÄCKS­FÄRD" Ny­li­gen sågs Jus­tin sit­ta upp­flu­gen på en träd­gren och me­di­te­ra, och han har även setts gå runt på stan ut­an skor. En­ligt käl­lor är det för att han le­tar ef­ter en dju­pa­re me­ning med sin tro. Här ses Jus­tin ta det lugnt på en gräs­mat­ta i hem­lan­det Ka­na­da.

Stjär­nan har även ny­li­gen sagt ifrån på Instagram om att fans kom­mer fram till ho­nom och tryc­ker upp en te­le­fon i an­sik­tet på ho­nom. ” Jag kän­ner mig som ett djur på zoo”, sä­ger Jus­tin och väg­rar nu ta bil­der med fans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.