ROB & BLAC CHY­NA BLIR FÖR­ÄLD­RAR!

EF­TER FEM MÅ­NA­DERS DEJ­TAN­DE

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det går un­dan i sväng­ar­na för Rob Kar­dashi­an och Blac Chy­na – nu ska stjärn­pa­ret få barn. Och en­ligt upp­gift är Robs syst­rar allt an­nat än gla­da över ny­he­ten.

Det har gått fem må­na­der se­dan ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Rob Kar­dashi­an, 29, och den fö­re det­ta strip­pan Blac Chy­na, 28, gick ut med sin re­la­tion. Se­dan dess har de hun­nit flyt­ta ihop och för­lo­va sig. Och nu kom­mer näs­ta skräll: Blac Chy­na är gra­vid. Stjär­nor­na har själ­va be­kräf­tat ny­he­ten på so­ci­a­la me­di­er.

OMDISKUTERAD RE­LA­TION

För­hål­lan­det mel­lan pro­fi­ler­na har va­rit omdis­ku­te­rat se­dan star­ten, främst på grund av det fak­tum att Blac Chy­na har en son ihop med Robs 18- åri­ga sys­ter Ky­li­es nu­me­ra ex­pojk­vän Ty­ga, 26.

– Rob går emot fa­mil­jens vil­ja, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

FÖDS I HÖST

I april i år sat­te stjär­nan en ring på flick­vän­nens fing­er. För­lov­ning­en för­kun­na­des på Instagram. Det var även så ny­he­ten om gra­vi­di­te­ten släpp­tes. Blac Chy­na pub­li­ce­ra­de ny­li­gen en teck­nad bild på sig själv som gra­vid.

– Det stäm­mer att hon är gra­vid. Hon är myc­ket lyck­lig, sä­ger hen­nes re­pre­sen­tant.

En­ligt upp­gift är be­bi­sen be­räk­nad att fö­das i höst.

"HON ÄR MYC­KET LYCK­LIG" In­om lop­pet av fem må­na­der har Rob Kar­dashi­an och hans flick­vän Blac Chy­na hun­nit bå­de flyt­ta ihop och för­lo­va sig. Nu är det dags för näs­ta sto­ra steg i re­la­tio­nen.

På sisto­ne har man kun­nat ana en li­ten bu­la på stjär­nans annars så plat­ta mage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.