EVA & RY­AN HÖLL HE­LA GRA­VI­DI­TE­TEN HEMLIG!

BEBISCHOCKEN!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

Dra oss bak­läng­es, hur gjor­de de? Ry­an Gos­ling och Eva Men­des över­ras­ka­de he­la värl­den ny­li­gen då de fick sitt and­ra barn, ut­an att ha ta­lat om att Eva var gra­vid!

När Eva Men­des, 42, och Ry­an Gos­ling, 35, fick sin dot­ter Es­me­ral­da Ama­da i sep­tem­ber 2014, var det inte många som viss­te att ak­tri­sen ens var gra­vid. De bå­da skå­di­sar­na är ex­tremt pri­va­ta och har fort­fa­ran­de inte de­lat med sig av nå­gon bild på bar­net, och de ta­lar ald­rig om hen­ne el­ler varand­ra i in­ter­vju­er. Vi trod­de inte att de kun­de va­ra mer hem­li­ga – men tji fick vi!

BE­TY­DER "ÄLS­KAD"

I mit­ten av april sågs Eva på väg till lä­ka­ren och då täck­te hon sin mage med en stor väs­ka. Vad ing­en viss­te då var att hon var så långt gång­en och re­do att fö­da vil­ken se­kund som helst. Den 29 april, på sjuk­hu­set Pro­vi­dence St. John's He­alth Cen­ter, kom de­ras and­ra dot­ter till värl­den. En­ligt saj­ten TMZ som kom­mit över fö­del­se­be­vi­set ska stjärnornas ny­kom­ling he­ta Ama­da Lee Gos­ling.

– Ama­da var min mor­mors namn och be­ty­der ” äls­kad” på spans­ka, har Eva be­rät­tat i en in­ter­vju med tid­ning­en Vi­o­let Grey.

Well play­ed, Eva och Ry­an. Och stort grat­tis till ba­by num­mer två!

"DE ÄR BÅ­DA EX­TREMT PRI­VA­TA" Snac­ka om att kun­na hål­la en hem­lis! Eva Men­des och Ry­an Gos­ling fick ny­li­gen sitt and­ra barn, dot­tern Ama­da Lee, ut­an att av­slö­ja att Eva var gra­vid.

I de­cem­ber sågs Eva i byl­si­ga klä­der och då var hon allt­så med barn, men bå­de hon och Ry­an har hål­lit tyst för att slip­pa upp­märk­sam­het.

Ef­ter för­loss­ning­en sågs Ry­an med dot­tern Es­me­ral­da Ama­da, som nu är ett och ett halvt år. Det lär drö­ja tills vi får en glimt av den nya be­bi­sen, med tan­ke på hur pri­va­ta de är!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.