48- ÅRI­GA JU­LIA RO­BERTS GRA­VID!

ÖVER­RASK­NING PÅ VÄG

Veckans NU! - - MIX - Av: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Snac­ka om chock! Skå­de­spe­lers­kan Ju­lia Ro­berts sägs va­ra gra­vid med sitt och ma­ken Dan­ny Mo­ders fjär­de barn.

Un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Mex­i­can” 2000 träf­fa­de Ju­lia Ro­berts, idag 48, Dan­ny Mo­der, idag 47. Då var Ju­lia Ro­berts till­sam­mans med skå­di­sen Benjamin Bratt, men hon läm­na­de ho­nom för Dan­nys skull. Stjär­nor­na har tre barn: tvil­ling­ar­na Ha­zel och Phin­naeus, 12, och so­nen Hen­ry, 8. Ny­li­gen rap­por­te­ra­des det att Ju­lia och Dan­nys äk­ten­skap var på väg att ta slut, men en stor och ovän­tat ny­het vän­tas nu lap­pa ihop re­la­tio­nen – skå­de­spe­lers­kan är gra­vid!

– Ju­lia trod­de ald­rig att hon skul­le bli mam­ma igen vid 48 års ål­der, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Star och fort­sät­ter: – Hon och Dan­ny ser det här som ett tec­ken på att de­ras äk­ten­skap är me­nat att räd­das.

BÄTT­RE ÄN NÅ­GON­SIN

En­ligt upp­gift har Ju­lia och Dan­ny det bätt­re än nå­gon­sin, och den kom­man­de mi­ra­kel­be­bi­sen ska ha fått ak­tri­sen att se sitt för­hål­lan­de med Dan­ny i nytt ljus.

– Ju­li­as gra­vi­di­tet har fått hen­ne att in­se hur myc­ket hon äls­kar sin man, och att det inte ba­ra har va­rit hans fel när de har brå­kat, sä­ger käl­lan och tilläg­ger:

– Dan­ny har gjort allt för hen­ne. Man kan inte tro att de är sam­ma per­so­ner jäm­fört med för två må­na­der se­dan.

Fint!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HON OCH DAN­NY SER DET SOM ETT TEC­KEN" Vil­ken ny­het! Ju­lia Ro­berts sägs va­ra gra­vid – och över­lyck­lig! ” Hon trod­de ald­rig att hon skul­le bli mam­ma igen”, sä­ger en käl­la. Ovan ses Ju­lia ba­da 2014.

Ju­lia och Dan­ny har tre barn: Phin­naeus, Ha­zel och Hen­ry.

Den ovän­ta­de gra­vi­di­te­ten sägs ha lap­pat ihop re­la­tio­nen. Så­här såg Ju­lia ut un­der sin för­ra gra­vi­di­tet 2008, då vän­ta­de hon so­nen Hen­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.