PAL­TROW SÄL­JER DILDO FÖR 120 000 KRO­NOR

Veckans NU! - - MIX -

På Gwy­net­hs livsstils­hem­si­da Goop har man i fle­ra år kun­nat kö­pa ex­klu­si­va klä­der, ac­ces­so­a­rer och in­red­nings­pry­lar. I en ny sex­lek­saks­gui­de på si­dan vur­mar stjär­nan för en dildo i 24 ka­rats guld de­sig­nad av Le­lo Inez. – Sex­lek­sa­ker är inte läng­re slap­pa gum­mi­gre­jer som vi gömmer i nat­tygs­bor­det. Nu kan de va­ra kre­a­ti­va konst­verk, skri­ver Gwyn om det dy­ra njut­nings­verk­ty­get – som blir ditt för 120 000 kro­nor. När skan­dal­stjär­nan Ka­tie ” Jor­dan” Price fick hö­ra om Gwy­net­hs dildo blev bra hon pro­vo­ce­rad och häv­da­de i pro­gram­met ” Loo­se wo­men” att det går li­ka att till­freds­stäl­la sig själv med nå­got som man re­dan har hem­ma. – Ky­len är full av grön­sa­ker, tip­sar Jor­dan.

"CHRIS HAR KÖPT EN UNG­KARLSLYA" Gwyneth skil­de sig från Chris Martin som­ma­ren 2014, men de har fortsatt att um­gås och va­ra en fa­milj för barnen App­le och Mo­ses skull.

Becau­se you're worth it!

Ex­ma­kar­na har bott gran­nar se­dan skils­mäs­san så att var­da­gen med hämt­ning och läm­ning av barnen ska gå så smi­digt som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.