SOM­MAR­BRÖL­LOP!

SAND­RA BULLOCK GIF­TER SIG

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Snart kläm­tar bröl­lopskloc­kor­na för Sand­ra Bullock och hen­nes pojk­vän Bry­an Ran­dall. En­ligt upp­gift kan stjär­nor­na väx­la ring­ar re­dan i som­mar.

För­hål­lan­det med den hun­ki­ge fo­to­gra­fen Bry­an Ran­dall, 49, fort­sät­ter att gå som på räls för skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bullock, 51. Nu är det dags för det put­tenut­ti­ga pa­ret att ta näs­ta sto­ra steg.

– Sand­ra är ga­len i Bry­an och vill gif­ta sig med ho­nom till som­ma­ren, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

En­ligt upp­gift hop­pas Sand­ra, som fyl­ler år den 26 ju­li, att bröl­lo­pet ska sam­man­fal­la med hen­nes fö­del­se­dag.

FLYT­TAT IHOP

Sand­ra och Bry­an träf­fa­des för­ra året, och i hös­tas flyt­ta­de de ihop i stjär­nans lyxvilla i Los Ang­e­les. Se­dan dess har pa­ret levt fa­mil­je­liv till­sam­mans med Sand­ras barn Lou­is, 6, och Lai­la, 3.

– Bry­an är en fan­tas­tisk pap­pa till ung­ar­na. He­la fa­mil­jen äls­kar ho­nom, sä­ger käl­lan.

OTUR I KÄR­LEK

Fram till nu har Sand­ra haft otur i kär­lek. 2010 sprack hen­nes äk­ten­skap med ex­ma­ken Jes­se Ja­mes, 47, ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen. Där­för är det ex­tra kul att stjär­nan nu ver­kar ha hit­tat hem på rik­tigt.

– Hon är lyck­li­ga­re än nå­gon­sin, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter: – Nu läng­tar hon ba­ra ef­ter bröl­lo­pet! Vi ser ock­så fram emot bröl­lo­pet och hop­pas att Sand­ra änt­li­gen får den kär­lek­slyc­ka hon all­tid drömt om!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"SAND­RA ÄR GA­LEN I BRY­AN"

Skå­di­sen Sand­ra Bullock och fo­to­gra­fen Bry­an Ran­dall ska bli man och hust­ru. En­ligt upp­gift pla­ne­rar stjär­nor­na att gif­ta sig re­dan till som­ma­ren.

Sand­ra var ti­di­ga­re gift med tv- pro­fi­len Jes­se Ja­mes. Det för­hål­lan­det tog ab­rupt slut ef­ter att han va­rit otro­gen. För­hopp­nings­vis går det bätt­re den här gång­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.