SKILSMÄSSA FÖR JOHN­NY DEPP & AMBER HEARD!

ÅH NEJ, VAD DEPPIGT!

Veckans NU! - - NEWS - Av: BEL­LA HANS­SON

Hol­ly­wood är i chock. Ef­ter 15 må­na­ders äk­ten­skap dum­par nu skå­di­sen Amber Heard sin 22 år äld­re ma­ke John­ny Depp.

Un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Rum di­a­ry” 2011 träf­fa­des John­ny Depp, 52, och Amber Heard, 30. När fil­men var klar kun­de John­ny in­te släp­pa Amber.

– Hon var i mi­na tan­kar, så jag le­ta­de upp hen­ne, sa John­ny då.

Du­on gif­te sig un­der hög sek­re­tess i John­nys hem i feb­ru­a­ri 2015 ef­ter att ha för­lo­vat sig ett år ti­di­ga­re. Någ­ra da­gar se­na­re ha­de de en ro­man­tisk ce­re­mo­ni för vän­ner och fa­milj på Ba­ha­mas där de lo­va­de varand­ra evig tro­het. Men det vi­sa­de sig att re­dan då var Amber osä­ker på si­na käns­lor för stjär­nan.

– In­nan hon träf­fa­de John­ny var hon ba­ra en cool hip­ster­brud som bod­de med lesbiska tje­jer. På för­lov­nings­fes­ten fick hon kal­la föt­ter, sä­ger en käl­la i tid­ning­en People och fort­sät­ter:

– Hon kun­de in­te fat­ta att det här var hen­nes liv nu.

FEST UT­AN MA­KEN

Ny­li­gen fi­ra­de Amber sin 30- års­dag på The Par­ker Ho­tel i Palm Springs med si­na tjej­kom­pi­sar. Ögon­vitt­nen no­te­ra­de då att John­ny in­te var med på par­tyt.

– Det såg ut som om de ha­de kul, sä­ger en käl­la. I bör­jan av året gick Amber och Jon­ny på events till­sam­mans, bland an­nat på pre­miä­ren av ” The Da­nish girl”.

– Det finns för många un­der­ba­ra si­dor av hen­ne, jag kan in­te väl­ja den bäs­ta. Jag är en lyc­kost, sa John­ny då om sin fru.

Men se­na­re un­der vå­ren har stjärn­pa­ret in­te setts ihop, för­u­tom när de var i rät­ten för att de ta­git in Am­bers två hun­dar till Austra­li­en ut­an till­stånd. I slu­tet av maj läm­na­de Amber in skils­mäs­so­pappre­na och en­ligt upp­gift har stjär­nor­na ing­et äk­ten­skaps­för­ord vil­ket in­ne­bär att det här kan bli en dyr histo­ria – fram­för allt för Depp.

FOTO: IBL- AOP

"HON VAR OSÄ­KER PÅ SI­NA KÄNS­LOR"

Choc­ken! Amber Heard har läm­nat John­ny Depp ef­ter li­te mer än ett års äk­ten­skap. Skils­mäs­so­pappre­na är på­skriv­na och in­läm­na­de. INLÄMNAT & KLART!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.