FES­TAN­DET OCH BLODDRICKANDET BLEV FÖR MYC­KET KA­TE MOSS HAR SPAR­KAT UT SIN TOYBOY

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Hon är känd för att va­ra en rik­tig fest­pris­se, men Ka­te Moss har träf­fat sin över­man: pojk­vän­nen Niko­lai von Bis­marck. Han fes­tar så vilt att hans ur­spå­ra­de be­te­en­de till slut blev för myc­ket för mo­del­len.

Iju­li för­ra året se­pa­re­ra­de Ka­te Moss, 42, och Ja­mie Hin­ce, 47 – och ba­ra må­na­der se­na­re skaf­fa­de hon sig ett re­bound i so­ci­e­tets­kil­len Niko­lai von Bis­marck, 29. En­ligt upp­gift fick han flyt­ta in i mo­del­lens käl­la­re så att stjär­nan kun­de ha ho­nom till­gäng­lig dyg­net runt. För­hål­lan­det har dock va­rit stormigt, in­te minst på grund av Niko­lais gräns­lö­sa be­te­en­de. Re­dan när Ka­te lät Niko­lai flyt­ta in ska hon ha sagt åt ho­nom att han var tvung­en att skär­pa till sig, vil­ket han strun­ta­de helt i. Nu har Ka­te fått nog av toy­boy­ens be­te­en­de och spar­kat ut ho­nom. Drop­pen kom un­der en re­sa till det brit­tis­ka om­rå­det Cotswolds som pa­ret ny­li­gen var på. Niko­lai ska ha hal­lu­ci­ne­rat och hop­pat ut ge­nom ett föns­ter för att ja­ga en på­hit­tad in­kräk­ta­re.

– Han be­ted­de sig ga­let i Cotswolds och det har lett till att sa­ker och ting har dra­gits till sin spets, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Daily Mail.

VÄNNERNA VAR­NAR

Ka­te är själv känd för att in­te di­rekt spot­ta i gla­set och hon har fast­nat på bild då hon har ta­git dro­ger, men Niko­lais be­te­en­de är så ur­spå­rat att det blev för myc­ket för mo­de­i­ko­nen. För­u­tom att festa vilt ska toy­boy­en ha be­rät­tat att han drack blod från en ko när han till­bring­a­de tid till­sam­mans med en stam i Eti­o­pi­en. Hon har en­ligt upp­gift in­te dum­pat ho­nom för gott, men hon vill att han ska sö­ka hjälp och bätt­ra sig om de ska kun­na fort­sät­ta som par.

– De har de­fi­ni­tivt pro­blem som mås­te re­das ut, an­nars kom­mer det att ta slut. Vän­ner har var­nat Niko­lai för att han kom­mer att för­lo­ra Ka­te om han in­te skär­per sig, sä­ger käl­lan.

"FÖR­HÅL­LAN­DET HAR VA­RIT STORMIGT"

Tack och hej, le­ver­pastej! Ef­ter drygt åt­ta må­na­der till­sam­mans har Ka­te Moss slängt ut toy­boy­en Niko­lai von Bis­marck då han har trött­nat på hans gal­na be­te­en­de.

Mo­del­len träf­fa­de den 13 år yng­re so­ci­e­tets­kil­len ba­ra må­na­der ef­ter att hon och ex­ma­ken Ja­mie Hin­ce gick skil­da vägar för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.