"DU ÄR EN DÅ­LIG MAM­MA!"

AT­TAC­KEN MOT CHRIS­SY TE­I­GEN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Hon har ba­ra va­rit för­äl­der i någ­ra vec­kor, men ny­li­gen fick mo­del­len Chris­sy Te­i­gen ut­stå mas­siv kri­tik för hur hon be­hand­lar sin och ma­ken John Le­gends dot­ter.

Imit­ten av april blev Chris­sy Te­i­gen, 30, och ” All of me”- sång­a­ren John Le­gend, 37, för­äld­rar för förs­ta gång­en då de­ras dot­ter Lu­na Si­mo­ne kom till världen. Till skill­nad från många and­ra kän­di­sar har pa­ret valt att in­te hål­la bar­net un­dan från ramp­lju­set och de­lar fri­kos­tigt med sig av bil­der på sin lilla guld­klimp i so­ci­a­la me­di­er. Men när stjär­nor­na ny­li­gen gick ut och åt mid­dag ut­an dot­tern lät kri­ti­ken in­te vän­ta på sig – och det var Chris­sy som fick ta emot at­tac­ker­na från si­na föl­ja­re.

– Det var nio el­ler tio da­gar ef­ter för­loss­ning­en. Vi be­höv­de en pa­us. Vi be­höv­de gå ut och nju­ta av varand­ras säll­skap, be­rät­ta­de mo­del­len ny­li­gen i tv­pro­gram­met ” Good mor­ning Ame­ri­ca”.

Bland kom­men­ta­rer­na på hen­nes so­ci­a­la me­di­er skri­ver per­so­ner bland an­nat att stjär­nan är en då­lig mam­ma som läm­na­de sitt barn.

VAR IN­TE BE­REDD

Chris­sy be­rät­ta­de vi­da­re att hon kän­de till att många mam­mor skuld­be­läggs när and­ra an­ser att de gör fel som för­äld­rar, men hon var in­te be­redd på kri­ti­ken hon fick ef­ter dej­ten med John.

– Jag trod­de in­te att det skul­le va­ra på grund av att gå ut och äta mid­dag, sa stjär­nan i pro­gram­met.

Ef­ter hän­del­sen skrev John ett in­lägg på Twit­ter för att för­sva­ra sin fru och ge kri­ti­ker­na en känga.

– Vad lus­tigt att pap­pan in­te skuld­be­läggs. Vi var två som var ute och åt mid­dag, så ni borde skäl­la på oss bå­da så att in­te Chris­sy mås­te ta emot allt. Vi kan de­la på det, skrev han då.

FLER PÅ­HOPP

Mid­da­gen är dock in­te det en­da som har väckt nätt­rol­lens hat mot Chris­sy. Stjär­nan be­rät­tar att hon även har bli­vit på­hop­pad av per­so­ner som tyc­ker att hon har fått till­ba­ka sin ti­di­ga­re fi­gur för snabbt.

– Jag trä­na­de mer när jag var gra­vid än vad jag nå­gon­sin gjort ti­di­ga­re, så att kom­ma i form var in­te nå­got jag be­kym­ra­de mig över, sä­ger stjär­nan.

KAN IN­TE SJUNGA BARNVISOR

För­u­tom hat­at­tac­ker­na tyc­ker Chris­sy att det är ” rik­tigt ro­ligt” att va­ra mam­ma. Hon be­rät­tar ock­så att John är en fan­tas­tisk pap­pa, men trots att han är en fram­gångs­rik sång­a­re tyc­ker in­te Chris­sy att han är nå­gon mäs­ta­re på barnvisor.

– Han vet in­te rik­tigt hur man sjung­er för barn, sä­ger hon i tid­ning­en People.

Mo­del­len Chris­sy Te­i­gen är ny­bli­ven mam­ma, men be­bislyc­kan gru­sas av att hon ny­li­gen blev at­tac­ke­rad av per­so­ner på nä­tet som tyck­te att hon be­hand­lar dot­tern Lu­na Si­mo­ne il­la.

"VI BE­HÖV­DE EN PA­US" ” Vi var två som var ute och åt mid­dag, så ni borde skäl­la på oss bå­da så att in­te Chris­sy mås­te ta emot allt”, för­sva­ra­de John sin fru på Twit­ter.

Hat­stor­men kom på Chris­sys so­ci­a­la me­di­er ef­ter att hon och ma­ken John Le­gend gick ut och åt mid­dag ut­an dot­tern knappt två vec­kor ef­ter be­bi­sens fö­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.