MEL­LAN EM­MA RO­BERTS & POJK­VÄN­NEN

TRE ÅR EF­TER MISS­HAN­DELN

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

För snart tre år se­dan miss­hand­la­de skå­di­sen Em­ma Ro­berts sin pojk­vän Evan Pe­ters på ett ho­tell­rum, men de fort­sat­te än­då att va­ra ihop. Nu ver­kar Em­mas tem­pe­ra­ment dock ha bli­vit för myc­ket för Evan.

Skå­di­sar­na Em­ma Ro­berts, 25 och Evan Pe­ters, 29, har haft en stor­mig re­la­tion kan­tad av bråk och till­fäl­li­ga upp­brott. Nu ver­kar det dock va­ra över för gott mel­lan de unga stjär­nor­na.

– Den här gång­en är det på rik­tigt, skri­ver tid­ning­en Us We­ek­ly.

En­ligt upp­gift ska Em­mas he­ta tem­pe­ra­ment va­ra det som lig­ger bakom det kra­scha­de för­hål­lan­det.

FÖR­LO­VA­DE SIG ÄN­DÅ

Em­ma och Evan träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Adult world” och bör­ja­de dej­ta vå­ren 2012. I ju­li året där­på greps Em­ma ef­ter att ha miss­hand­lat sin pojk­vän på ett ho­tell­rum i Montre­al.

– Evan var helt blo­dig och ha­de bit­mär­ken, sa en käl­la då en­ligt saj­ten TMZ.

Men han val­de att in­te ta det he­la vi­da­re och stjär­nor­na fort­sat­te att va­ra ihop trots den trau­ma­tis­ka hän­del­sen. Ett halv­år se­na­re för­lo­va­de de sig och bör­ja­de pla­ne­ra sin fram­tid ihop.

– Hon är fan­tas­tisk, sa Evan då en­ligt tid­ning­en People.

Som­ma­ren 2015 gjor­de skå­di­sar­na slut på rik­tigt för förs­ta gång­en och tog av sig si­na för­lov­nings­ring­ar. – Em­ma och Evan brå­ka­de myc­ket. Em­ma kan bli väl­digt dra­ma­tisk och de har en ex­tremt pas­sio­ne­rad ro­mans, vil­ket kan va­ra bå­de po­si­tivt och en ne­ga­tivt, sa en käl­la då en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

FÖR­SÖK­TE IGEN

Ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re, i sep­tem­ber för­ra året, hit­ta­de de till­ba­ka till varand­ra igen och val­de att ge för­hål­lan­det en and­ra chans.

– Evan är den coo­las­te kil­le jag vet, sa Em­ma i ja­nu­a­ri i år en­ligt saj­ten Daily Mail.

Det blev dock in­te and­ra gång­en gillt för stjär­nor­na som nu upp­ges ha gjort slut en gång för al­la!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "EVAN VAR HELT BLO­DIG OCH HA­DE BIT­MÄR­KEN"

Skå­de­spe­lers­kan Em­ma Ro­berts är sing­el igen. Hon har näm­li­gen gjort slut med pojk­vän­nen Evan Pe­ters ef­ter ett treå­rigt av- och på- för­hål­lan­de.

Stjär­nor­na för­lo­va­de sig 2013 och Em­ma vi­sa­de då stolt upp sin enor­ma di­a­mant­ring.

Det ryk­ta­des om bröl­lop mel­lan Em­ma och Evan, men Em­mas het­si­ga tem­pe­ra­ment kom en­ligt upp­gift emel­lan. För någ­ra år se­dan greps hon till ex­em­pel för att ha miss­hand­lat sin pojk­vän. Och nu är för­hål­lan­det allt­så slut för gott!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.