KA­TE MOSS TILL­BA­KA MED SIN TOYBOY

TROTS DROG­MISS­BRUK & VIL­DA BRÅK

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

"ALLT GAM­MALT GROLL ÄR GLÖMT" Ka­te Moss tog ny­li­gen en pa­us från sin unge äls­ka­re Niko­lai von Bis­marck ef­tersom hans vil­da fes­tan­de ha­de spå­rat ur. Nu är pa­ret dock åter­före­nat.

Iför­ra num­ret av Vec­kans NU! kun­de vi rap­por­te­ra att den for­na su­per­mo­del­len Ka­te Moss, 42, ha­de kas­tat ut sin toyboy Niko­lai von Bis­marck, 29, på grund av hans gräns­lö­sa be­te­en­de. En­ligt upp­gift har den unge so­ci­e­tets­kil­len pro­blem med bå­de al­ko­hol och dro­ger och till slut blev hans vil­da fes­tan­de för myc­ket.

– Han har be­tett sig ga­let och det har lett till att sa­ker och ting har dra­gits till sin spets, sa en käl­la då en­ligt tid­ning­en Daily Mail.

ÄR LYCK­LIG

Ka­te och Niko­lai ska då ha be­stämt sig för att ta en pa­us i för­hål­lan­det för att tän­ka på fram­ti­den. Det blev dock ing­et lång­va­rigt upp­brott för nu har stjär­nor­na åter­före­nats.

– När Ka­te kom till­ba­ka till Eng­land ef­ter att ha va­rit på Can­nes filmfes­ti­val skyn­da­de hon sig di­rekt till Niko­lai. Allt gam­malt groll ver­kar va­ra glömt, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

Ny­li­gen sågs Ka­te och Niko­lai ihop igen, och de ver­ka­de lyck­li­ga­re än på länge.

DÅ­LIGT IN­FLY­TAN­DE

Men al­la upp­ges in­te va­ra gla­da över åter­för­e­ning­en. Ka­tes vän­ner är över­ty­ga­de om att Niko­lai har då­ligt in­fly­tan­de på stjär­nan. – Al­la är oro­li­ga över si­tu­a­tio­nen. De kan in­te fat­ta att hon tog till­ba­ka ho­nom ef­ter hur han ha­de be­tett sig, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Var­je gång det ver­kar som att Ka­te har läm­nat Niko­lai för gott, så tar hon till­ba­ka ho­nom.

VAN VID STRU­LI­GA MÄN

Ka­te har ge­nom åren haft sin be­skär­da del av stru­li­ga män. Vem kan glöm­ma re­la­tio­nen med sång­a­ren Pe­ter Do­her­ty som va­ra­de mel­lan 2005 och 2007? Även den kär­leks­hi­sto­ri­en var kan­tad av bråk och upp­brott.

– Ka­te vet in­te vad som är bäst för hen­ne, sä­ger en käl­la.

Vi hål­ler tum­mar­na för att allt slu­tar lyck­ligt trots allt!

Su­per­mo­del­len Ka­te Moss har för­lå­tit sin kil­le Niko­lai von Bis­marck. Pa­ret ska ha ta­git en pa­us ny­li­gen ef­tersom Ka­te fick nog av Niko­lais gal­na be­te­en­de på fyl­lan – men nu ver­kar de mer för­äls­ka­de än nå­gon­sin.

Ef­ter ett av pa­rets vil­da bråk ska Ka­te ha dra­git till Can­nes för att gå på filmfes­ti­va­len där. En­ligt upp­gift hop­pa­des hen­nes vän­ner då att hon skul­le kom­ma över Niko­lai en gång för al­la.

Men ic­ke sa nic­ke! Så fort Ka­te kom till­ba­ka till Lon­don ska hon ha åter­före­nats med sin toyboy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.