HEMSWORTH- BRÖ­DER­NAS STO­RA FAMILJEKRIS BRÅKAR OM MI­LEY CYRUS

Veckans NU! - - EXTRA - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

När det for­na su­per­pa­ret Mi­ley Cyrus, 23, och Li­am Hemsworth, 26, åter­före­na­des i slu­tet av för­ra året var det in­te al­la som hur­ra­de. En­ligt upp­gift ska Li­ams äld­re bror Chris Hemsworth, 32, va­ra allt an­nat än nöjd över den ny­gam­la re­la­tio­nen. Ny­li­gen ska en fa­mil­je­mid­dag hem­ma hos fa­mil­jen Hemsworth ha spå­rat ur to­talt ef­ter att skå­dis­brö­der­na bör­jat skri­ka på varand­ra om Mi­ley.

– De har all­tid va­rit bäs­ta vän­ner, så det är fruk­tans­värt att de be­ter sig så­här nu. De har haft si­na dus­ter ge­nom åren, men det här slår al­la re­kord, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

VILT FES­TAN­DE

En­ligt upp­gift ska kon­flik­ten hand­la om att Chris in­te tyc­ker att Mi­ley är en bra tjej för Li­am att va­ra ihop med.

– Chris ha­tar att se Li­am käm­pa för Mi­ley när hon be­ter sig som hon gör, sä­ger käl­lan och syf­tar på Mi­leys vil­da fes­tan­de och gal­na livs­stil.

Un­der Mi­ley och Li­ams förs­ta för­hål­lan­de, som va­ra­de mel­lan 2009 och 2013, ska Chris ha för­sökt att hål­la god min trots att han re­dan då var ne­ga­tivt in­ställd till den skan­dalom­su­sa­de sång­ers­kan. Ef­ter upp­brot­tet skräd­de han dock in­te or­den.

– Det var ett för­hål­lan­de Li­am in­te bor­de ha va­rit i, sa Chris i en in­ter­vju med tid­ning­en GQ 2014.

FA­MILJ & BARN

Li­am upp­ges va­ra myc­ket be­svi­ken på sin bror för att han in­te ac­cep­te­rar Mi­ley – sär­skilt nu när stjärn­pa­ret en­ligt upp­gift pla­ne­rar att bil­da fa­milj och gif­ta sig in­om en snar fram­tid.

– Li­am äls­kar Mi­ley och vill sat­sa på för­hål­lan­det, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Chris för­sö­ker över­ta­la Li­am att in­te skaf­fa fa­milj med Mi­ley. Han är rädd att bar­nen kom­mer att bli mob­ba­de för att det finns gal­na bil­der på Mi­ley över he­la in­ter­net.

Dra­ma­tiskt vär­re!

Blod är tjoc­ka­re än vat­ten, el­ler? Nu har Li­am Hemswort­hs re­la­tion med Mi­ley Cyrus lett till en våld­sam kon­flikt mel­lan ho­nom och sto­re­bror­san Chris.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X I ca­me in li­ke a wrec­king ball! … med skan­daldrott­ning­en Mi­ley Cyrus!

"DET ÄR FRUK­TANS­VÄRT"

Det har upp­stått en bit­ter kon­flikt mel­lan brö­der­na Chris och Li­am Hemsworth. Vad som lig­ger bakom fa­mil­je­med­lem­mar­nas ky­li­ga re­la­tion? Li­ams ny­gam­la kär­leks­re­la­tion…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.