JEN­NI­FER ANISTONS BRÖSTCHOCK!

"HON HAR FÖRSTORAT DEM"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Det är svårt att stå emot Hol­ly­woods kropps­i­de­al. Nu ver­kar det som att även skå­di­sen Jen­ni­fer Aniston har fal­lit för tryc­ket – trots att hon ti­di­ga­re för­dömt plasti­ko­pe­ra­tio­ner.

Skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Aniston, 47, har all­tid haft en av­unds­värd fi­gur, men på sisto­ne tycks hen­nes kropp ha för­änd­rats dra­ma­tiskt. En­ligt upp­gift har stjär­nans byst växt minst en bh- stor­lek på kort tid.

– Det ser de­fi­ni­tivt ut som att hon har förstorat brös­ten, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Su­san Evans en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

BOTOX & FILLERS

Jen­ni­fer har ti­di­ga­re för­ne­kat att hon skul­le ha ge­nom­gått plasti­ko­pe­ra­tio­ner – men då har det främst hand­lat om Botox och fillers.

– Jag tän­ker ald­rig in­ji­ce­ra en mas­sa skit i mitt an­sik­te. Per­son­li­gen tyc­ker jag att det ba­ra får folk att se äld­re ut, sa hon 2014 till saj­ten Ya­hoo! Beau­ty.

SPE­CI­ELL BE­HAND­LING

En­ligt upp­gift har Jen nu ge­nom­fört en spe­ci­ell typ av bröst­för­sto­ring, som ska ge ett mer na­tur­ligt re­sul­tat än van­li­ga si­li­ko­nimplan­tat.

– Det är för­mod­li­gen ett så kal­lat vam­pyr­lyft hon har gjort. Det in­ne­bär att man lyf­ter brös­ten så att de upp­fat­tas som stör­re, sä­ger Dr Su­san.

Så länge du är lyck­lig, Jen­ni­fer!

"BYSTEN HAR VÄXT MINST EN STOR­LEK" Den här nya bil­den på Jen­ni­fer Aniston fick om­värl­den att hö­ja på ögon­bry­nen. Stjär­nan ver­kar näm­li­gen ha fått en be­tyd­ligt fyl­li­ga­re barm än hon ti­di­ga­re haft. ” Det ser ut som att hon har förstorat brös­ten”, sä­ger en plastik­ki­rurg.

För ba­ra någ­ra må­na­der se­dan vi­sa­de Jen upp ett plat­ta­re de­kol­le­tage un­der ett event.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.