CIARAS SAGOBRÖLLOP!

GIF­TE SIG PÅ ENGELSKT SLOTT

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

100 gäs­ter flögs från USA till Eng­land när det var dags för sång­ers­kan Cia­ra att gif­ta sig med sin kär­lek Rus­sell Wil­son. Re­sul­ta­tet blev ett prin­sess­bröl­lop ut­an dess li­ke.

Sång­ers­kan Cia­ra, 30, och ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­ren Rus­sell Wil­son, 27, blev ihop för ett och ett halvt år se­dan ef­ter att ha träf­fats på en fest. Ny­li­gen väx­la­de de ring­ar un­der en ro­man­tisk ce­re­mo­ni på ett slott. Bröl­lo­pet ska va­rit li­tet men för­trol­lan­de vac­kert, och gäs­ter­na be­stod av pa­rets fa­mil­jer och vän­ner – in­klu­si­ve Jen­ni­fer Hud­son och Kel­ly Rowland. Den sist­nämn­da age­ra­de även brud­tär­na.

HA­DE MOBILFÖRBUD

Kär­leks­fes­ten gick av sta­peln i det eng­els­ka grev­ska­pet Cheshi­re. Cia­ra och Rus­sell lo­va­de varand­ra evig tro­het och läs­te upp egen­skriv­na löften i Peck­for­ton Cast­le in­för ett hund­ra­tal gäs­ter. Sång­ers­kan bar en vit spets­dröm sig­ne­rad Ro­ber­to Ca­valli.

– Hon var vac­ker som en sa­ga, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

In­nan bröl­lo­pet tving­a­des al­la gäs­ter att läm­na ifrån sig si­na mo­bil­te­le­fo­ner för att inga bil­der skul­le läc­ka ut från den topp­hem­li­ga fes­ten.

LEV­DE I CELIBAT

För­ra som­ma­ren be­rät­ta­de de ny­för­äls­ka­de stjär­nor­na att de skul­le le­va i celibat in­nan äk­ten­ska­pet.

– Det var vik­tigt för ho­nom och jag tyc­ker att det är häf­tigt att man får möj­lig­het att byg­ga en sta­bil grund med nå­gon in­nan man går vi­da­re, sa Cia­ra i en in­ter­vju med tv- pro­gram­met Ac­cess Hol­ly­wood då.

Men nu är det allt­så änt­li­gen fritt fram för pa­ret att rum­la runt i säng­hal­men!

Så­här van­sin­nigt vac­ker var sång­ers­kan Cia­ra, när hon gif­te sig med sin pojk­vän se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka, Rus­sell Wil­son, ny­li­gen.

Cia­ra och Rus­sell har ti­di­ga­re pra­tat om det fak­tum att de val­de att le­va i celibat fram till bröl­lo­pet. Mor­go­nen ef­ter bröl­lo­pet sko­ja­de de ny­gif­ta om vad som ha­de hänt un­der bröl­lop­snat­ten i en vi­deo på Snapchat. ” Det vi gjor­de in­att vill jag gö­ra igen. Många gång­er”, sa Rus­sell då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.