"HON ÄR PRE­CIS HANS STIL"

LE­OS NYA VICTO­RIA’S SEC­RET- MO­DELL

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vem är för­vå­nad över att Le­o­nar­do Di­caprio har skaf­fat en ung, het mo­dell till som­mar­flört? Ing­en räc­ker upp han­den. Den här gång­en he­ter hon Nina Ag­dal och är 17 år yng­re än Leo.

Snart finns det inga mo­del­ler kvar för Le­o­nar­do Di­caprio, 41, att dej­ta på den här pla­ne­ten. De se­nas­te åren har stjär­nan kopp­lats sam­man med den ena lång­ben­ta snyg­ging­en ef­ter den and­ra och hans nya som­mar­ro­mans Nina Ag­dal, 24, är verk­li­gen ing­et un­dan­tag.

– De har en flört. Det är väl­digt av­slapp­nat, sä­ger en källa i tid­ning­en Us We­ek­ly.

DEJ­TA­DE SÅNG­A­RE

Nina är en fram­gångs­rik un­der­klä­des­mo­dell och har bland an­nat gått på ca­t­wal­ken för Victo­ria’s sec­ret. – Hon är pre­cis Le­os stil, sä­ger en källa. Mo­del­len har ti­di­ga­re dej­tat Ma­roon 5- sång­a­ren Adam Le­vi­ne, men upp­ges nu ha fullt fo­kus på Leo.

VÄL­JER OCH VRAKAR

Victo­ria’s sec­ret- ca­t­wal­ken ver­kar fun­ge­ra som smör­gås­bord för Leo, som ti­di­ga­re dej­tat mär­kets mo­del­ler Chel­sey Wei­mar, Ela Ka­wa­lec, Kel­ly Ro­hr­bach, To­ni Garrn, Bar Ra­fae­li och Gi­se­le Bündchen. Frå­gan är om det blir sjut­tio­elf­te gång­en gillt för stjär­nan nu?

"CA­T­WAL­KEN ÄR HANS SMÖR­GÅS­BORD" Le­o­nar­do Di­caprio har en ny kär­lek. Igen. Det är en mo­dell. Igen. Den här gång­en he­ter hon Nina Ag­dal och är 24 år. En­ligt upp­gift är Leo eld och lå­gor över sin he­ta som­mar­ro­mans – men pla­ne­rar in­te att gö­ra re­la­tio­nen se­ri­ös än på ett tag. ” Det är väl­digt av­slapp­nat”, sä­ger en källa.

Nina dej­ta­de ti­di­ga­re Ma­roon 5- sång­a­ren Adam Le­vi­ne, 37.

Ny­li­gen la Nina upp den här bil­den på Instagram. Und­rar vem som har skic­kat ro­sor­na…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.