CHANNING TATUM OTRO­GEN MOT JENNA I FLE­RA ÅR!

BAKOM HELYLLEFASADEN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

De är ett av Hol­ly­woods till sy­nes mest sta­bi­la par, men en­ligt upp­gift är verk­lig­he­ten långt ifrån ro­saskim­ran­de för Channing Tatum och Jenna De­wan- Tatum.

– Han har haft fle­ra otro­hets­af­fä­rer, sä­ger en källa.

Kän­dis­för­hål­lan­den är of­ta kan­ta­de av skan­da­ler och ryk­ten. Skå­dis­pa­ret Channing Tatum, 36 och Jenna De­wan- Tatum, 35, har länge va­rit un­dan­ta­get som be­kräf­tat re­geln. De har fort­satt att ver­ka li­ka här­ligt ny­för­äls­ka­de trots att de va­rit ihop i näs­tan el­va år, gif­te sig 2009 och har skaf­fat barn ihop. Bå­da stjär­nor­na har öp­pet hyl­lat den and­ra i medier och på rö­da mat­tan ly­ser de all­tid av kär­lek. Men bakom de lju­va ku­lis­ser­na ska äk­ten­ska­pet ha va­rit be­tyd­ligt mör­ka­re än nå­gon kun­nat ana.

LIG­GER RUNT

En­ligt upp­gift ska Channing – som länge va­rit en stor flic­ki­dol i Hol­ly­wood – ha va­rit otro­gen mot sin hust­ru i fle­ra år, med ett an­tal oli­ka kvin­nor.

– Han har haft fle­ra otro­hets­af­fä­rer och lig­ger re­gel­bun­det med and­ra, sä­ger en källa i NW Ma­ga­zi­ne.

Fle­ra av Chan­nings äls­ka­rin­nor ska en­ligt upp­gift ha va­rit mot­spe­lers­kor.

FLÖRTADE MED AM­BER

För två år se­dan kopp­la­des skå­de­spe­la­ren ihop med Am­ber He­ard, idag 30, när de spe­la­de in fil­men ” Ma­gix Mi­ke XXL” ihop.

– De flörtade med varand­ra he­la ti­den trots att folk tit­ta­de, sä­ger en källa.

En­ligt upp­gift ska Jenna ha hål­lit ett ex­tra öga på sin ma­ke se­dan dess. Men up­pen­bar­li­gen har han lyc­kats smi­ta iväg ibland än­då, och har en­ligt upp­gift va­rit otro­gen fle­ra gång­er ba­ra i år.

"HAN ÄR PO­PU­LÄR HOS MOT­SPE­LERS­KOR" In­te ens till sy­nes per­fek­ta Hol­ly­wood­par som Channing Tatum och Jenna De­wan- Tatum kla­rar sig tyd­li­gen un­dan skan­da­ler. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Channing har be­dra­git sin fru un­der näs­tan he­la de­ras äk­ten­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.