KRIS JENNERS BEBISCHOCK!

RE­DO ATT BLI MAM­MA IGEN

Veckans NU! - - NEWS - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Syst­rar­na Kar­dashi­ans mam­ma Kris Jen­ner kom ny­li­gen med en ny­het som fick dött­rar­na att bli rik­tigt upp­rör­da…

När man trod­de att Kar­dashi­an- kla­nen ha­de slut på idéer för att ska­pa sto­ra ru­bri­ker i kän­dis­värl­den gör de det igen. Nu vill Kris Jen­ner, 60, mam­ma till Kourt­ney, Khloé, Kim, Ken­dall, Kylie och Rob, tes­ta på små­barns­li­vet på nytt. Kris ska ha fru­sit ner ägg för många år se­dan, och när stjär­nan ny­li­gen fick frå­gan om hon vil­le fort­sät­ta ha dem ner­frus­na kom hon på idén.

– Hon bör­ja­de tän­ka hur un­der­bart det vo­re att få en li­ten be­bis igen, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Al­la i fa­mil­jen hop­pas att hon skäm­tar, men det gör hon in­te.

ÅL­DERN ING­ET PRO­BLEM

Att Kris har kom­mit upp i den akt­nings­vär­da ål­dern 60 år ser hon in­te som ett pro­blem, det gäl­ler ba­ra att hit­ta rätt pap­pa till den kom­man­de ungen.

– Hon har bör­jat fun­de­ra på vem som skul­le kun­na bli sper­ma­do­na­tor. Hon har ing­en aning om vem hon ska väl­ja än, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– He­la fa­mil­jen är rädd att hon ska väl­ja nå­gon som al­la ha­tar. Ba­ra tan­ken på ett barn till får al­la att flip­pa ur.

Det är ald­rig för sent – el­ler? ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- över­hu­vu­det Kris Jen­ner ska en­ligt upp­gift nu skaf­fa sitt sjun­de barn!

"AL­LA I FA­MIL­JEN HOP­PAS ATT HON SKÄM­TAR" Nu är Kris Jen­ner re­do för en ny fas i li­vet! El­ler ska vi sä­ga ny­gam­mal? Den 60- åri­ga stjär­nan vill näm­li­gen bli mam­ma – för sjun­de gång­en! ” Al­la i fa­mil­jen hop­pas att hon skäm­tar”, sä­ger en källa.

Kris har sex barn och fem barn­barn. Här bär hon om­kring på dot­tern Kim Kar­dashi­ans North, 3.

Kris gjor­de ny­li­gen slut med pojk­vän­nen Co­rey Gam­b­le, 35. Und­rar om han är med­ve­ten om ex­ets plan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.