LINDSAY LOHAN TALAR UT MISSHANDLAD AV POJKVÄNNEN!

Veckans NU! - - NEWS - E N I Z A G A M R A T S : L I M I S K A F

Dra­ma­ti­ken har verk­li­gen trap­pats upp mel­lan skå­de­spe­lers­kan Lindsay Lohan, 30, och den rys­ke fas­tig­hets­mäk­la­ren Egor Ta­ra­ba­sov, 23. Pa­ret har gått från lyck­lig ny­för­äls­kel­se till ra­san­de otro­hets­an­kla­gel­ser och vålsd­sam­ma bråk över en natt. Först kom bomb­ned­sla­get att Lindsay skul­le va­ra gra­vid med fäst­man­nens barn, nå­got som hon hin­ta­de om på Instagram men se­dan för­ne­ka­de.

FÖRLOVADE SIG I APRIL

Egor och Lindsay har ki­lat sta­digt se­dan bör­jan av året, och förlovade sig i april. Utåt sett har allt ver­kat va­ra frid och fröjd för stjär­nor­na – men de se­nas­te vec­kor­na har det rap­por­te­rats om fle­ra våld­sam­ma bråk för pa­ret. Lindsay har även pub­li­ce­rat fle­ra otro­hets­an­kla­gel­ser mot Egor på Instagram.

– Han be­drog mig med en ho­ra, skri­ver hon bland an­nat.

TOG STRYPTAG

Ef­ter ett av pa­rets bråk påstod Lindsay att Egor ha­de ta­git stryptag på hen­ne hem­ma i de­ras ge­men­sam­ma lä­gen­het i Knights­bridge, och det he­la fång­a­des på film.

– Snäl­la, snäl­la, snäl­la! Han dö­da­de mig näs­tan, hörs Lindsay skri­ka i klip­pet.

Nå­gon vec­ka se­na­re då de var på den gre­kis­ka ön My­ko­nos fång­a­des en våld­sam sam­man­drabb-

Ef­ter ett drygt halv­år ihop har det nu ta­git slut mel­lan Lindsay Lohan och Egor Ta­ra­ba­sov, som har fång­ats på bild då han är myc­ket våld­sam.

– Det är in­te förs­ta gång­en, av­slö­jar Lindsay.

ning på bild. Man kan då se Egor hål­la fast Lind­says ar­mar bak­i­från och för­sö­ka brot­ta ner hen­ne, ef­ter att hon un­der ett bråk ta­git hans mo­bil­te­le­fon och kas­tat ut den ge­nom ett bil­föns­ter.

ÄR RÄDD

De vil­da brå­ken ver­kar ha re­sul­te­rat i att för­hål­lan­det har ta­git slut, och ef­ter spe­ku­la­tio­ner talar nu Li­lo själv ut om den våld­sam­ma re­la­tio­nen.

– Nu vet jag att man in­te kan stan­na i en re­la­tion ba­ra för kär­le­kens skull. Ing­en kvin­na ska stan­na om hon blir sla­gen och den per­so­nen in­te sä­ger för­låt, sä­ger Lindsay till saj­ten Daily Mail.

Lindsay be­rät­tar att hon kän­ner sig rädd och osä­ker.

– Jag vil­le gö­ra den här in­ter­vjun för att det är dags att be­rät­ta san­ning­en. Jag är rädd för vad Egor ska gö­ra mot mig men även mot sig själv, be­rät­tar skå­di­sen.

Ef­ter det fruk­tans­vär­da brå­ket på My­ko­nos åk­te Lindsay till sin vän Ho­fit Go­lan som då be­fann sig i St Tro­pez.

– Det är in­te förs­ta gång­en, det är det som är pro­ble­met. Men den här gång­en såg nå­gon vad som hän­de, sä­ger stjär­nan om Egors be­te­en­de och fort­sät­ter:

– Jag är så ledsen att det här hän­de, jag har job­bat hårt med att få mitt liv på föt­ter igen.

"JAG ÄR SÅ LEDSEN" Lindsay Lohan har det rik­tigt tufft just nu. Ef­ter att ha fått re­da på att fäst­man­nen Egor Ta­ra­ba­sov va­rit otrogen kom­mer nu upp­gif­ter om att han ett läng­re tag va­rit våld­sam och sla­git hen­ne.

Den här våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­en sked­de på ön My­ko­nos i som­ras. På bil­den ser vi Egor brot­ta ner Lindsay ef­ter att hon ta­git hans te­le­fon och slängt ut den ge­nom ett bil­föns­ter. En­ligt Li­lo är det in­te förs­ta gång­en som Egor blir fy­sisk i bråk.

"ING­EN KVIN­NA SKA STAN­NA OM HON BLIR SLA­GEN" Lindsay och Egor har va­rit ihop i drygt ett halv­år och förlovade sig i april. Ef­ter de våld­sam­ma brå­ken ver­kar det dock va­ra över mel­lan dem.

Lind­says pap­pa Mi­chael gick ut i pres­sen och be­rät­ta­de att hans dot­ter var gra­vid, nå­got som hon själv även hin­tat om i so­ci­a­la me­di­er. Det är dock upp­gif­ter som se­na­re för­ne­kats av stjärnans vän­ner. Bil­den är från fil­men "La­bour pains" från 2009.

Ett av brå­ken ska ha star­tat ef­ter att Lindsay upp­täckt att Egor va­rit otrogen. Stjär­nan la­de ut ar­ga med­de­lan­den på Instagram där hon bland an­nat skrev att fäst­man­nen le­gat med en pro­sti­tu­e­rad och att han in­te kom hem på nat­ten.

” Jag är så ledsen att det här hän­de. Jag har job­bat hårt med att få mitt liv på föt­ter igen”, sä­ger skå­di­sen.

Stjär­nan har fått stöd av bland an­nat sin mam­ma un­der den tuf­fa ti­den.

Lindsay har nu ta­lat ut om pojk­vän­nens mör­ka si­dor. ” Ing­en kvin­na ska stan­na om hon blir sla­gen”, sä­ger hon till saj­ten Daily Mail.

Ef­ter Egors miss­han­del i Gre­kland flyd­de Li­lo till vän­nen Ho­fit Go­lan, 31, i St Tro­pez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.