TAY­LORS VÄN­NER HATAR TOM!

"DE TYC­KER ATT HAN UT­NYTT­JAR HEN­NE"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

En part­ner som in­te kom­mer över­ens med ens kom­pi­sar är ald­rig kul. Stac­kars Tay­lor Swift har nu rå­kat ut för ex­akt det di­lem­mat i och med re­la­tio­nen med skå­di­sen Tom Hidd­leston.

Re­la­tio­nen mel­lan sång­ers­kan Tay­lor Swift, 26, och skå­di­sen Tom Hidd­leston, 35, har gått i ra­san­de takt se­dan den blev of­fent­lig i bör­jan av som­ma­ren. Stjär­nor­na har fång­ats på ro­man­tis­ka bil­der över he­la värl­den, och upp­ges va­ra upp över öro­nen för­äls­ka­de i varand­ra. Det finns dock ett pro­blem – Tay­lors kom­pi­sar upp­ges va­ra över­ty­ga­de om att Tom ba­ra ut­nytt­jar sång­ers­kan för pub­li­ci­tet.

– De gil­lar ho­nom in­te alls, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Now.

FIRADE FJÄRDE JU­LI

Tay­lor och Tom blev ihop i ju­ni och en knapp må­nad se­na­re firade de USA: s na­tio­nal­dag på stran­den ihop med he­la Tay­lors crew. Tan­ken var att stjärnans tjej­kom­pi­sar skul­le få lä­ra kän­na hen­nes nya kil­le, men re­sul­ta­tet blev in­te som hon ha­de hop­pats. Det klic­ka­de näm­li­gen in­te alls mel­lan Tom och de and­ra – och strax där­på bör­ja­de al­li­hop att av­föl­ja skå­de­spe­la­ren på so­ci­a­la me­di­er.

– Det bör­ja­de med att Tay­lors bror Aus­tin av­följ­de Tom på Twit­ter da­gen in­nan en fa­mil­je­mid­dag, sä­ger käl­lan.

ETT STATEMENT

Se­dan dess har fle­ra av Tay­lors bäs­ta kom­pi­sar – in­klu­si­ve Kar­lie Kloss, Bla­ke Li­vely, Gi­gi Ha­did och Ru­by Ro­se – klic­kat på av­följ­nings­knap­pen. – Det är ett statement mot Tom, sä­ger käl­lan.

BILDAR SPRICKOR

En­ligt upp­gift har Tay­lors re­la­tion med skå­de­spe­la­ren bil­dat sprickor i det an­nars så taj­ta tjej­gäng­et.

– Tay­lor är stört­för­äls­kad i Tom men hen­nes kom­pi­sar tyc­ker in­te alls om ho­nom. Han drar olämp­li­ga skämt och vill all­tid va­ra i cent­rum, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Vän­ner­na är över­ty­ga­de om att Tay­lor kom­mer att bli hjär­tek­ros­sad igen när hon fat­tar att Tom ba­ra är med hen­ne för att få upp­märk­sam­het.

"DE HAR AVFÖLJT HO­NOM PÅ SO­CI­A­LA ME­DI­ER" Tom Hidd­leston och Tay­lor Swift fort­sät­ter sin kär­lek­stur­né över värl­den. Stjär­nor­na, som blev ihop i ju­ni, ver­kar in­te ha läm­nat varand­ras si­da se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.