BIE­BER VI­SAR BANANEN!

SNOPPSKANDAL I DJUNGELN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: BULLS

Många är kän­dis­skre­ven som har luf­tats i det grö­na, och många är kän­dis­skre­ven som fast­nat på bild. Jus­tin Bie­ber lät ny­li­gen klä­der­na ry­ka un­der en ( up­pen­bar­li­gen) het se­mes­ter.

Det har va­rit en rik­tig korv­fest i Hol­ly­wood på se­nas­te ti­den, då den ena kän­diskil­len ef­ter den and­ra valt att luf­ta behaget fram­för ka­me­ran. Det bör­ja­de med att skå­dishun­ken Or­lan­do Bloom, 39, fång­a­des på bild med man­lig­he­ten häng­an­de fritt un­der en se­mes­ter med flickvännen Ka­ty Per­ry, och nu är det 22- åri­ga flic­ki­do­len Jus­tin Biebers tur. Un­der en se­mes­ter på Ha­waii fo­to­gra­fe­ra­des popstjär­nan spritt språng­an­de näck till­sam­mans med ett gäng snyg­ga tje­jer, bland an­nat med be­ryk­ta­de flickvännen och bad­klä­des­de­sig­nern Sa­ha­ra Ray, 23. Gäng­et såg ut att ha en här­lig dag när de ba­da­de och sko­ja­de ihop och häng­de på upp­blås­ba­ra madras­ser. Och det var min­sann mer som häng­de!

KÄN­DA RIVALER

Det är all­mänt känt i Dröm­fa­bri­ken att Jus­tin och Or­lan­do in­te har så myc­ket till övers för varand­ra, ef­ter att Or­lan­do vid fle­ra till­fäl­len setts ihop med Jus­tins ex Se­le­na, och Jus­tin dess­utom häv­dar att han de­lat säng med Or­lan­dos ex­fru Mi­ran­da Kerr, 33. Nu ställs frå­gan om popstjär­nans nakenchock en­bart är ett sätt att sno upp­märk­sam­he­ten från ri­va­len.

STOLT PAP­PA

Som all­tid när na­ken­bil­der på ce­leb­ri­te­ter läc­ker ut lät re­ak­tio­ner­na in­te vän­ta på sig, och en av de som re­a­ge­rat är ing­en mind­re än Jus­tins pap­pa, Je­re­my Bie­ber, som pas­sa­de på att be­röm­ma sin sons ut­rust­ning – tre gång­er! Till att bör­ja med twitt­ra­de pap­pa Bie­ber tex­ten ” Min grabb” följt av en kak­tu­se­mo­ji. Twee­ten ra­de­ra­des se­na­re, men det stop­pa­de in­te Je­re­my från fler pe­nis­re­la­te­ra­de in­lägg då han på Instagram tag­ga­de sin son i två bil­der fö­re­stäl­lan­des skyskra­pan CN To­wer i hemsta­den To­ron­to. Som om in­te det vo­re nog är det in­te förs­ta gång­en han kom­men­te­rar sin sons pri­va­ta de­lar. När stjär­nan fång­a­des na­ken på bild för­ra året kom­men­te­ra­de pap­pa bil­den med ” Jus­tin Bie­ber, vad ma­tar du den med?” följt av hash­tag­gen # stolt­pap­pa.

Smak­fullt!

När­gång­et! Jus­tin och Sa­ha­ra Ray, som ryk­tas va­ra pop­sång­a­rens nya flam­ma, lämnar in­te myc­ket till fan­ta­sin när de för­sö­ker kor­sa for­sen.

"JUS­TINS PAP­PA BERÖMDE SIN SONS UT­RUST­NING" Trots att stjär­nan sägs ha va­rit ” omed­ve­ten” om ka­me­ran ser Sa­ha­ra ut att po­se­ra re­jält…

… pre­cis som sin vän, mo­del­len Chloe Traichel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.