SHARON OSBOURNE OM MA­KENS SEXMISSBRUK "OZZY ÄR PINSAM!"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

När det ny­li­gen kom fram att Ozzy Osbourne ha­de va­rit otrogen mot sin fru Sharon i fle­ra år ver­ka­de skils­mäs­san va­ra ett fak­tum – men en­ligt upp­gift job­bar rock­pa­ret istäl­let på att re­pa­re­ra sitt för­hål­lan­de.

Imaj se­pa­re­ra­de Ozzy, 67, och Sharon Osbourne, 63, ef­ter att det kom­mit fram att Ozzy ha­de va­rit otrogen mot sin fru upp­re­pa­de gång­er. Bland an­nat ha­de han en­ligt upp­gift haft ett fy­ra år långt för­hål­lan­de med sin fri­sör Michel­le Pugh, 45. Ef­teråt har rock­stjär­nan för­kla­rat si­na sned­steg med att han li­der av sexmissbruk.

– De se­nas­te sex åren har jag käm­pat mot ett sex­be­ro­en­de. Jag vill ock­så pas­sa på att be om ur­säkt till kvin­nor som jag har haft sex­u­el­la re­la­tio­ner med, skrev han i ett upp­märk­sam­mat Fa­ce­boo­kin­lägg ny­li­gen.

"HAN JOB­BAR PÅ DET"

Nu har Sharon och Ozzy be­stämt sig för att för­sö­ka på nytt, och ny­li­gen ta­la­de Sharon om hur ma­kens miss­bruk på­ver­kat hen­ne och res­ten av de­ras fa­milj.

– Ozzy har be­hand­lats för sitt sexmissbruk de se­nas­te tre må­na­der­na och ef­ter tur­nén ska han läg­gas in i tre må­na­der. Han job­bar på det. Det är tufft ef­tersom det på­ver­kar he­la familjen och är gans­ka pin­samt, sä­ger hon i sin egen podcast ” The Talk”.

Hon fö­re­slår ock­så att ma­ken ska råd­frå­ga Ti­ger Woods, som skilj­de sig från svens­ka Elin Nor­de­gren ef­ter fle­ra otro­hets­af­fä­rer, för att få hjälp på vägen ( läs mer om Ti­gers skan­da­ler på si­dan 70).

STÄMMER DOT­TERN

Sam­ti­digt har Ozzys äls­ka­rin­na Michel­le nu stämt rock­stjär­nans dot­ter Kel­ly Osbourne, 31, ef­ter att hon hängt ut hen­ne på so­ci­a­la me­di­er.

– Ring Michel­le om du är ute ef­ter bil­li­ga sling­or, hår­fö­ning och oral­sex, skrev Kel­ly på Twit­ter i maj.

I stäm­nings­an­sö­kan skri­ver Michel­le att Kel­ly ska­dat hen­nes ryk­te.

Dra­ma­tiskt vär­re!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "JAG VILL BE OM UR­SÄKT TILL KVIN­NOR SOM JAG LE­GAT MED" Ef­ter en stor otro­hets­skan­dal ti­di­ga­re i år har det va­rit ska­kigt mel­lan Ozzy Osbourne och hans fru Sharon. Rock­pa­ret ska dock ha be­stämt sig för att för­sö­ka re­pa­re­ra sitt äk­ten­skap.

Det var i maj som det kom fram att Ozzy ha­de haft en af­fär med sin fri­sör Michel­le Pugh i fy­ra år. ” Jag har ett sex­be­ro­en­de”, er­kän­de rock­stjär­nan ef­ter av­slö­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.