To­ri Spel­ling,

DRÄNKER SORGERNA EF­TER SKULDHÖGARNA

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP, BULLS

som är tungt skuld­be­lagd på grund av obe­tald skatt, har ock­så ham­nat mitt i en skan­dal ef­ter att en helt ur­spå­rad fest­kväll till­sam­mans med en okänd man fång­ats

på bild. Vad ska ma­ken De­an Mc­der­mott sä­ga? Vi hop­pas att du har det mind­re dra­ma­tiskt och nju­ter av som­ma­rens sista var­ma strå­lar!

To­ri Spellings till­stånd sägs va­ra allt an­nat än sta­bilt. Ef­ter rap­por­ter om peng­a­pro­blem dränker stjär­nan nu si­na sor­ger med fest och al­ko­hol.

Det som såg ut att gå så bra för 43- åri­ga To­ri Spel­ling! In­te nog med att ” Be­ver­ly Hills 90210”- skå­di­sen är ak­tu­ell i re­ma­ken av tv­se­ri­en ” Mot­her, may I sleep with dang­er?”, så ska hon och ma­ken De­an Mc­der­mott, 49, ha pla­ner på att för­nya si­na äk­ten­skaps­för­ord och gif­ta sig på nytt. Men nu tor­nar mör­ka moln upp sig på re­a­li­ty­stjär­nor­nas him­mel.

KUN­DE IN­TE GÅ SJÄLV

Ny­li­gen sågs stjär­nan till­sam­mans med en okänd man ef­ter en våt fest­kväll, och hon ver­ka­de må allt an­nat än bra. Hen­nes läpp­stift var ut­sme­tat över he­la an­sik­tet och stjär­nan ska ha haft svårt att gå ut­an stöd av den okän­da man­nen som he­la kväl­len fanns vid he­nens si­da. Vitt­nen upp­ger att stjär­nan ha­de sto­ra fläc­kar på si­na klä­der, nå­got hon själv in­te ska ha va­rit mins­ta med­ve­ten om.

– Hon var ett stort vrak, hon kun­de in­te ens ta sig in i bi­len ut­an hjälp, sä­ger ett vitt­ne en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Stjär­nan sågs se­dan som­na in­ne i tax­in.

VÄR­RE ÄN VAD DE TRODDE

An­led­ning­en till det vil­da fes­tan­det ska va­ra To­ris och De­ans sto­ra skat­tes­kul­der, nå­got som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om. Nu har det ock­så upp­da­gats att skul­der­na är bra myc­ket hög­re än vad som va­rit känt se­dan in­nan. En­ligt upp­gift har pa­ret skul­der på över sex mil­jo­ner kro­nor i obe­tald skatt. Al­ko­ho­len och det vil­da fes­tan­det ska en­ligt en käl­la va­ra To­ris sätt att drän­ka sorgerna.

Ta hand om dig, To­ri!

"HON VAR ETT VRAK" Vil­ken rö­ra! Ef­ter en vild fest­kväll stapp­la­de ” Be­ver­ly Hills 90210”- stjär­nan To­ri Spel­ling ut syn­ligt på­ver­kad från en Hol­ly­wood­klubb, med läpp­stift ut­sme­tat i he­la an­sik­tet.

To­ri och ma­ken De­an Mc­der­mott tam­pas med sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem i form av skat­tes­kul­der på över sex mil­jo­ner kro­nor. Här ses de med bar­nen Hat­tie, 4, Liam, 4, och Stel­la, 8.

To­ri an­län­de till klub­ben med en clean smink­ning och sty­la­de loc­kar. När tim­mar­na gått var det in­te myc­ket av var­ken smin­ket el­ler loc­kar­na kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.