Su­per­sång­ers­kan Se­le­na Go­mez

VÄN­NER­NA ORO­LI­GA FÖR SÅNG­ERS­KAN

Veckans NU! - - NEWS - AV: ANJA NILS­SON FO­TO: IBL- AOP

hål­ler på att kra­scha to­talt ef­tersom hon är över­be­las­tad med jobb och kär­leks­re­la­tio­ner. Nu är vän­ner­na oro­li­ga för stjärnans häl­sa. Hur ska det­ta slu­ta?

Stres­sen tär på Se­le­na Go­mez. Ef­ter en rad märk­li­ga ut­ta­lan­den på scen och på so­ci­a­la me­di­er är det myc­ket som ty­der på att sång­ers­kan är nä­ra ett sammanbrott.

Sång­ers­kan och skå­de­spe­lers­kan Se­le­na Go­mez, 24, är värl­dens mest följ­da per­son på Instagram, och tur­ne­rar runt värl­den med sin mu­sik. Men pres­sen som föl­jer är ound­vik­lig. En­ligt upp­gift är Se­le­na ut­mat­tad och vill stäl­la in sin tur­né.

– Hon är i en nedåt­gå­en­de spi­ral, hon är olyck­lig och dric­ker för myc­ket, sä­ger en vän till Se­le­na, en­ligt tid­ning­en Li­fe & Style.

När hon upp­träd­de i Jakar­ta, In­do­ne­si­en i slu­tet av ju­li, höll hon ett tår­ögt mel­lan­snack på sce­nen in­nan sista lå­ten ” Kill ' em with kind­ness”. Da­gen ef­ter la hon upp en bild på sitt Instagram­kon­to med ett kryp­tiskt med­de­lan­de.

– I kväll kän­de jag mig väl­digt falsk, in­te alls kopp­lad till mig själv el­ler min mu­sik. Jag har ald­rig känt att mitt ma­te­ri­al, mi­na klä­der el­ler mu­sik­vi­de­or ska de­fi­ni­e­ra den jag är. Jag age­rar i stun­den och är rädd för sa­ker som in­te hänt än­nu, skrev hon. In­läg­get ra­de­ra­des strax där­ef­ter.

KOMPISEN DOG

I mit­ten av ju­ni sköts Se­le­nas vän, 22- åri­ga Youtu­be­stjär­nan Christi­na Grim­mie, till döds av ett ga­let fan ef­ter en kon­sert. Någ­ra dagar ef­ter mor­det bröt Se­le­na ihop på scen när hon sjöng en hyll­nings­låt till Christi­nas ära. Men frå­gan är om Se­le­na haft tid att sör­ja or­dent­ligt, med tan­ke på hen­nes hek­tis­ka som­mar av tur­né­er och dej­tan­de. Ef­ter av- och på- för­hål­lan­det med Jus­tin Bie­ber, 22, som Vec­kans Nu! rap­por­te­rat ti­di­ga­re, har hon sam­man­kopp­lats med bland an­nat Or­lan­do Bloom, 39, och ny­li­gen hång­la­de hon vilt med sång­ers­kan Ru­by Carr, 19, på en natt­klubb.

SVÅRT ATT DEJ­TA

I sep­tem­ber­num­ret av Vou­ge er­kän­ner Se­le­na att det är kom­pli­ce­rat med kär­lek.

– Jag tror att män­ni­skor tyc­ker att det är dumt att dej­ta mig. Ing­en skul­le väl vil­ja kas­ta sig in den si­tu­a­tio­nen jag är i, med mas­sa pub­li­ci­tet. Var­för skul­le nå­gon vil­ja det?

Vi hop­pas verk­li­gen att Se­le­na kan få ta en pa­us och vi­la upp sig or­dent­ligt!

"JAG ÄR RÄDD FÖR SA­KER" Fans och vän­ner är oro­li­ga för Se­le­na Go­mez häl­sa. Hon job­bar oav­bru­tet, fes­tar och dej­tar, och lämnar kryp­tis­ka med­de­lan­den på so­ci­a­la me­di­er. Nu sägs hon va­ra nä­ra ett melt­down.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Hon dric­ker för myc­ket, me­nar hen­nes vän­ner.

Stjär­nan sägs va­ra to­talt ut­mat­tad och vil­ja stäl­la in sin sto­ra tur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.