” Familjen Kar­dashi­an”-

DET KUN­DE HA GÅTT RIK­TIGT IL­LA…

Veckans NU! - - NEWS - AV: BELLA HANSSON FO­TO: IBL- AOP

pro­fi­len Kris Jen­ner kroc­ka­de med sin spril­lans nya Rolls Royce på mo­tor­vä­gen – och bi­len blev to­tal­mos. Familjen var snabbt på plats för att ta hand om mam­sen.

Ibland är olyc­kan fram­me – och det med be­sked. Ny­li­gen rå­ka­de Kris Jen­ner ut för en olyc­ka i tra­fi­ken då hon kroc­ka­de med sin split­ter­nya Rolls Royce.

När ” Familjen Kar­dashi­an”- stjär­nan Kris Jen­ner, 60, var på väg hem till Ca­la­ba­sas i sin nya bil, en­ligt upp­gift värd cir­ka 2,5 mil­jo­ner kro­nor, kroc­ka­de hon med en an­nan bi­list. Kris kör­de på mo­tor­vä­gen 101 då en per­son kör­de in i hen­ne vid på­far­ten till vägen, trots att den ha­de rött ljus. Am­bu­lans och brand­bi­lar var snabbt på plats för att be­dö­ma lä­get för den om­ska­ka­de re­a­li­ty­stjär­nan. Ögon­vitt­nen kun­de se hur sjuk­per­so­na­len kol­la­de Kris me­dan hon fort­fa­ran­de satt kvar i for­do­net.

– De vil­le in­te ris­ke­ra att ska­da hen­ne mer ge­nom att kö­ra hen­ne till sjuk­hu­set med en gång, skri­ver saj­ten Daily Mail.

KYLIE UPPRÖRD

Familjen med­de­la­des snabbt om olyc­kan, och kort ef­ter att ha fått sam­ta­let var bå­de dött­rar­na Kylie Jen­ner, 19, och Khloé Kar­dashi­an, 32, samt svär­so­nen Kanye West, 39, och ex­pojk­vän­nen Co­rey Gam­b­le, 34, på plats för att ta hand om Kris. Den kän­da mo­ma­gern ta­la­de se­na­re med pres­sen och be­rät­ta­de att hon var ” ska­kad” och att hen­nes vrist gjor­de ont.

– Jag mår bra, jag är ba­ra till­tuf­sad och öm. Jag ha­de tur. Gud är god, sä­ger hon i tid­ning­en Pe­op­le.

Kylie såg märk­bart upprörd ut i allt ka­os och trots att ryk­ten sa att hon var med i bi­len var hon in­te det, nå­got som hon även be­kräf­ta­de på Twit­ter.

– Jag var in­te in­blan­dad i olyc­kan. Jag är okej, skrev stjär­nan till si­na mil­jon­tals föl­ja­re.

Vil­ken ängla­vakt du ha­de, Kris!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "AM­BU­LANS VAR SNABBT PÅ PLATS" Åh nej! Kris Jen­ner ham­na­de mitt i en dra­ma­tisk tra­fi­ko­lyc­ka ny­li­gen då hon blev påkörd av en an­nan bil på mo­tor­vä­gen i Ca­la­ba­sas, Ka­li­for­ni­en.

Kris nya Rolls Royce blev to­talkvad­dad, men som tur är kla­ra­de sig stjär­nan själv bra. ” Jag är ba­ra till­tuf­sad och öm”, sä­ger hon i tid­ning­en Pe­op­le. Da­gen ef­ter kra­schen be­ställ­de Kris en ny Rolls Royce värd drygt fem mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.