LEONARDO DICAPRIO I BILKRASCH!

ÅH NEJ!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Krasch, bom, bang… Un­der en ro­man­tisk bil­färd till­sam­mans med flick­vän­nen Ni­na Ag­dal ny­li­gen kroc­ka­de Leonardo Dicaprio med en an­nan bil!

Oscars­be­lö­na­de skå­de­spe­la­ren Leonardo Dicaprio, 41 och dans­ka mo­del­len Ni­na Ag­dal, 24, bör­ja­de dej­ta i bör­jan av som­ma­ren och har se­dan dess säl­lan setts ifrån varand­ra. Ty­värr var stjär­nor­na även till­sam­mans när olyc­kan var fram­me och de rå­ka­de ut för en kraf­tig bilkrasch!

AM­BU­LANS TILLKALLADES

Det var när pa­ret kör­de runt i om­rå­det The Hamp­tons ut­an­för New York i slu­tet av au­gusti som olyc­kan in­träf­fa­de. Bi­len som pa­ret fär­da­des i kroc­ka­de med en an­nan bil och det he­la tyck­tes så all­var­ligt att en am­bu­lans blixt­snabbt kal­la­des till plat­sen som en sä­ker­hets­åt­gärd. Det skul­le dock snart vi­sa sig att al­la in­blan­da­de kla­ra­de sig fint ut­an ska­dor. Bi­len, en Range Ro­ver som till­hör­de Le­os vän, ska ock­så ha kla­rat sig, med en­dast en buck­la på stöt­däm­pa­ren.

– De blev påkör­da bak­i­från av en kvin­na i en mind­re bil, men al­la kla­ra­de sig bra, sä­ger en källa nä­ra skå­di­sen till saj­ten Page Six.

Vitt­nen be­rät­tar även för saj­ten att ” The Re­ve­nant”- skå­di­sen snabbt ef­ter kroc­ken tog sig ur bi­len för att sä­ker­stäl­la att al­la in­blan­da­de måd­de bra. Han hjälp­te bland an­nat kvin­nan i den and­ra bil­den att ta sig ut och vi­la.

– Hon var väl­digt choc­kad, men Leo var väl­digt snäll mot hen­ne, fort­sät­ter käl­lan.

Vi får hop­pas det går lug­na­re till för Leo och Ni­na i fort­sätt­ning­en!

"HON VAR VÄL­DIGT CHOC­KAD"

Ibland dy­ker olyc­kan upp även för vå­ra su­per­kän­di­sar. När Leonardo Dicaprio och flick­vän­nen Ni­na Ag­dal var ute och kör­de var de med om en kraf­tig krock som re­sul­te­ra­de i att bå­de po­lis och am­bu­lans kal­la­des till plat­sen. Lyck­ligt­vis ska­da­des ing­en. Ef­ter olyc­kan var Leo snabb ut för att ta hand om sin flick­vän och kvin­nan i den and­ra bi­len. Den här bil­den är ta­gen i Mo­naco 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.