"HEL­VE­TET BRÖT LÖS" År­hund­ra­det s chock!

San­ning­en om Brange­li­nas smut­si­ga skils­mäs­sa

Veckans NU! - - BRANGELINA-SPECIAL - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Den 20 sep­tem­ber ham­na­de he­la Hol­ly­wood i chock: Ange­li­na Jo­lie läm­nar Brad Pitt. Nu av­slö­jas de egent­li­ga an­led­ning­ar­na till skils­mäs­sos­kan­da­len.

Finns det ing­en evig kär­lek i Hol­ly­wood? Brad Pitt, 52, och Ange­li­na Jo­lie, 41, var ett av Hol­ly­woods mest äls­ka­de par i över el­va år. Stjär­nor­na träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” Mr & Mrs Smith” 2004, men gif­te sig in­te för­rän tio år se­na­re. Nu är kär­leks­sa­gan slut ef­ter att Ange­li­na har läm­nat in en skils­mäs­so­an­sö­kan och dess­utom krävt en­sam vård­nad om de­ras sex barn.

– Jag är väl­digt led­sen, men det vik­ti­ga nu är att bar­nen mår bra, sä­ger Brad i tid­ning­en Pe­op­le.

MISSBRUKSPROBLEM

Ny­he­ten om skilsmässan choc­ka­de en hel värld och Brad sägs va­ra väl­digt miss­nöjd med hur Angie han­te­ra­de si­tu­a­tio­nen.

– Han vil­le att det skul­le ske dis­kret så att de skul­le slip­pa att ha pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer häng­an­de ut­an­för dör­ren, men istäl­let bröt hel­ve­tet lös, sä­ger en käl­la till saj­ten TMZ.

An­led­ning­ar­na till skilsmässan sägs va­ra fle­ra, men den främs­ta ska va­ra att Angie blev oro­lig för bar­nens sä­ker­het ef­ter fle­ra ut­brott från Brad.

– Angie stod in­te ut med Brads miss­bruk av ma­riju­a­na och al­ko­hol, och han ha­de dess­utom pro­blem med att kon­trol­le­ra sin ils­ka. Hon kän­de att han kun­de bli en fa­ra för bar­nen, sä­ger en in­si­der till saj­ten Ra­dar On­li­ne, och Ange­li­nas ad­vo­kat Robert Of­fer stäm­mer in.

– Be­slu­tet är det bäs­ta för fa­mil­jens väl­må­en­de, sä­ger han.

Men skå­di­sen vill ock­så ha vår­dad om ung­ar­na och tän­ker in­te ge med sig ut­an en fajt.

– Det finns in­te en chans att han kom­mer att gå med på det, sä­ger en in­si­der.

HON SPIONERADE PÅ HO­NOM

Brads dro­gan­vän­dan­de är in­te den en­da an­led­ning­en till att Angie vill ha en­sam vård­nad om bar­nen. En­ligt upp­gift gil­la­de hon in­te Brads strik­ta upp­fost­rings­me­to­der, ut­an vill att ung­ar­na ska ha en fri­a­re upp­växt.

– Brad har all­tid va­rit sträng och ry­ter ifrån när de in­te upp­för sig som han vill. Angie är mer av­slapp­nad och skul­le ald­rig skri­ka, sä­ger en käl­la nä­ra pa­ret.

” Se­ven”-skå­di­sen sägs även ha haft en af­fär med sin mot­spe­la­re Ma­ri­on Co­til­lard, 40, när de ti­di­ga­re i år spe­la­de in fil­men ” Al­li­ed”. Stjär­nor­na um­gicks fli­tigt mel­lan tag­ning­ar­na, vil­ket gjor­de Angie ga­len av svart­sju­ka. Det gick så långt att hon an­li- ta­de en pri­vat­de­tek­tiv för att spi­o­ne­ra på ma­ken och det vi­sa­de sig att hon ha­de rätt i si­na miss­tan­kar, av­slö­jar saj­ten Page Six.

En av pa­rets barn­flic­kor fick ock­så spar­ken när Angie miss­tänk­te att hon var in­tres­se­rad av Brad.

HAR EN MILJARDFÖRMÖGENHET

Till­sam­mans är pa­ret go­da för över fy­ra mil­jar­der kro­nor och äger för­u­tom sin vil­la i Los Ang­e­les ett hus på den frans­ka lands­byg­den, ett man­sion i New Or­le­ans och en lä­gen­het i New York. Hur till­gång­ar­na ska de­las upp är än­nu oklart, men en­ligt kän­di­sad­vo­ka­ten Do­nald Da­vid lär det in­te bli någ­ra tvis­ter.

– Jag skul­le bli för­vå­nad om de in­te kom­mit över­ens om för­del­ning­en in­nan skilsmässan, sä­ger han i tid­ning­en Pe­op­le.

"Angie stod in­te ut"

Boom! Värl­den är i chock ef­ter att Dröm­fa­bri­kens störs­ta su­per­par se­pa­re­rar. Ange­li­na Jo­lie har an­sökt om skils­mäs­sa från Brad Pitt och krä­ver att få en­sam vård­nad om pa­rets barn.

"Han är en fa­ra för bar­nen"

Skå­di­sar­na har bar­nen Mad­dox, 15, Pax, 12, Za­ha­ra, 11, Shi­loh, 10, och de åt­ta­å­ri­ga tvil­ling­ar­na Vi­vi­en­ne och Knox ihop, men nu vill Angie ha en­samt an­svar för dem.

An­led­ning­en sägs va­ra att Brads miss­bruk och ag­gres­sions­pro­blem har gjort Ange­li­na oro­lig för bar­nens sä­ker­het.

Ef­ter att ha va­rit ett par i tio år väx­la­de stjär­nor­na ring­ar un­der en pri­vat ce­re­mo­ni 2014. Två år se­na­re var skilsmässan ett fak­tum.

Ange­li­na blev ga­len av svart­sju­ka och ra­sa­de när hon fick ve­ta san­ning­en om ma­kens svek.

Skå­de­spe­la­ren ska ock­så ha in­lett en af­fär med fran­sys­kan Ma­ri­on Co­til­lard un­der in­spel­ning­en av fil­men ” Al­li­ed”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.